ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

01-03-16 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

 


 

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

(M.Sc. in Banking and Finance Law)

Υποβολή Αιτήσεων: 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2016  

παράταση υποβολής αιτήσεων: έως και 17/6/2016 image

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2016. Διάρκεια: 2 εξάμηνα


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής, Γενικού Δικαίου, καθώς και τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

 

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. 2 Φωτογραφίες
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
  6. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένο από δικηγόρο
  8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και από εργοδότη (σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες) (κατεβάσετε τη συστατική επιστολή)
  9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 

Κριτήρια αξιολόγησης

α) Γενικός βαθμός πτυχίου (50%)

β) Συνέντευξη (40%)

γ) Βαθμός επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (10%)

Συνεκτιμώνται: το πανεπιστήμιο και το τμήμα προέλευσης, άρθρα και δημοσιεύσεις, το είδος και το εύρος της εργασιακής εμπειρίας και η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

 

Πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών

Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (3ος όροφος, γραφείο 328, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ)

τηλ.: (210) 414 2153, (210) 414 2323, fax: (210) 414 2341, email: bankfin@unipi.gr

 

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://bankfin.unipi.gr

 

 

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη

 

 

 

 

Δείτε τι δήλωσε η απόφοιτος κα Σ. Ρηγάκου

Το Τμήμα προσφέρει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές