ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

16-03-17 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»


 

 

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)

Υποβολή Αιτήσεων: 16/3/2017 – 21/7/2017

(Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά έως 21/7/2017)

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2017. Διάρκεια: 3 εξάμηνα

 

Και στις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Επιδιώκεται να υπάρχει στις τάξεις ποικιλία γνωστικών αντικειμένων και εργασιακών εμπειριών.

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16/3/2017 έως και 21/7/2017
 • Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (bankfin.unipi.gr/apply).

 

Κατεύθυνση:

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
(«Banking and Financ
ial Management»)

Κατεύθυνση:

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη
Financial Analysis» for Executives)

 


 

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (ηλεκτρονικά)
 3. Φωτογραφία (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ηλεκτρονικά)
 5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωσης Περάτωσης σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση για την ολοκλήρωση των σπουδών μέχρι την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (ηλεκτρονικά)
 6. Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (ηλεκτρονικά)
 7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ηλεκτρονικά)
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές
  [σε φάκελο κλειστό ή μέσω email στο bankfin@unipi.gr]
  από τους συστήνοντες
 9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ηλεκτρονικά)
 10. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό)

 

 1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (ηλεκτρονικά)
 3. Φωτογραφία (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ηλεκτρονικά)
 5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ηλεκτρονικά)
 6. Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (ηλεκτρονικά)
 7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ηλεκτρονικά)
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές (εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι από εργοδότη) [σε φάκελο κλειστό ή μέσω email στο bankfin@unipi.gr] από τους συστήνοντες
 9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ηλεκτρονικά)
 10. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας από προηγούμενους και τωρινό εργοδότη (ηλεκτρονικά)
 11. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό)

 

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν.

 

Κριτήρια αξιολόγησης (και για τις δύο κατευθύνσεις)

α)   Γενικός βαθμός πτυχίου (60%)

β)   Συνέντευξη (40%)

 

Συνεκτιμώνται:
GMAT, Τμήμα προέλευσης, εύρος και είδος εργασιακής εμπειρίας, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, τυχόν ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, κλπ.

 

Τα αποτελέσματα TOEFL [Code: 4142] και GMAT [Code: Z5C-QH-32] πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Τμήμα [University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management], μετά από αίτημα του υποψηφίου στον φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Υποτροφιών Αριστείας του Τμήματος, παρακαλούμε να ανεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή τη Βεβαίωση της Γραμματείας τους στο τέλος της Ηλεκτρονικής Αίτησης, στο πεδίο «Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής σας για τις Υποτροφίες Αριστείας».

 

Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 08.00 – 20.00

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (3ος όροφος, γραφείο 328)

Τηλ.: (210) 414 2153, (210) 414 2323. Fax: (210) 414 2341

 

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://bankfin.unipi.gr

 

 

Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.

 

 

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική: δείτε τι δήλωσε ο απόφοιτος κος Γιώργος Σακκάς

Το Τμήμα προσφέρει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές