Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο»

22-01-20 eperan 0 comment

 

Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο»

 

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις θεματικές που διδάχθηκαν μέσω των διαλέξεων-διαφανειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την μελέτη των θεματικών αυτών μπορείτε να α βασισθείτε για τη μελέτη σας στη συζήτηση που έγινε στο μάθημα, στο προτεινόμενο σύγγραμμα, αλλά και σε άλλες πηγές που θα επιλέξετε εσείς.

Σε ό,τι αφορά στο προτεινόμενο σύγγραμμα («Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες»), εντός ύλης είναι τα εξής:

  • Σελίδες 3-93 (μέχρι και «υποχρέωση πίστεως»), 101-123, 153-154, 420-454, 470-475. Όπως έχω επισημάνει, εντός ύλης είναι και η θεματική που αφορά στις ΑΕ, όμως, επειδή το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν έχει περιληφθεί στο βιβλίο, θα πρέπει να βασισθείτε στις διαφάνειες του μαθήματος και τη συζήτηση που έγινε. Επίσης, το τμήμα της ύλης (σελ. 420-454) που αφορά στις ΕΠΕ θα πρέπει να το μελετήσετε σε σχέση με τις διαφάνειες διότι μεταβολές υπήρξαν και στο θεσμικό πλαίσιο για τις ΕΠΕ.
  • Τέλος, εντός ύλης είναι από το τμήμα του Γενικού Εμπορικού Δικαίου, η έννοια του εμπόρου και της εμπορικής πράξης και οι συνέπειές τους, καθώς και η έννοια της επιχείρησης.

Υπενθυμίζω ότι η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (60 ερωτήσεις), χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Θα απαντήσετε σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα ελεγχθεί από ειδικό μηχάνημα για να εξαχθεί η βαθμολογία. Επομένως, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου. Η συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου στα οικεία πεδία γίνεται με στυλό (μαύρο κατά προτίμηση, ή αλλιώς μπλε) μόνον, «γεμίζοντας» πλήρως το οικείο πεδίο (δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων σημείων, όπως «Χ» ή «√»).

Για να έχετε μια εικόνα του απαντητικού φύλλου, παρατίθεται αμέσως πιο κάτω, στην επόμενη σελίδα, ένα υπόδειγμα.

Στο απαντητικό φύλο (βλ. αμέσως πιο κάτω, στην επόμενη σελίδα):

(α)       Συμπληρώνεται ολογράφως τα πεδία για το επώνυμο, το όνομα, πατρώνυμο, εξεταζόμενο μάθημα, ημερομηνία.

(β)       Συμπληρώνεται στα «κουτάκια»  τον αριθμό μητρώου (πχ, Χ12345) και εν συνεχεία «γεμίζεται πλήρως» τα οικεία πεδία που βρίσκονται αμέσως πιο κάτω ώστε τα «γεμισμένα-συμπληρωμένα» πεδία να αντιπροσωπεύουν το μητρώο σας.

(γ)        Συμπληρώνεται στο κουτάκι, κάτω από το μητρώο, την ομάδα εξέτασης στην οποία ανήκετε (Α ή Β) και εν συνεχεία «γεμίζεται πλήρως» το οικεία πεδία που βρίσκονται ακριβώς δίπλα ώστε το «γεμισμένο-συμπληρωμένο» πεδίο να αντιπροσωπεύει την ομάδα εξέτασης στην οποία ανήκετε.

(δ)        Συμπληρώνετε, «γεμίζεται πλήρως» στα οικεία πεδία, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της εξέτασης (60 ερωτήσεις).

 

Exam Guidance