Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών»

22-01-20 eperan 0 comment

Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών»

 

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις θεματικές που διδάχθηκαν μέσω των διαλέξεων-διαφανειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την μελέτη των θεματικών αυτών μπορείτε να βασισθείτε στη συζήτηση που έγινε στο μάθημα, στο προτεινόμενο σύγγραμμα, στο πακέτο άρθρων-μελετών που σας έχει διανεμηθεί, αλλά και σε άλλες πηγές που θα επιλέξετε εσείς.

Σε ό,τι αφορά στο προτεινόμενο σύγγραμμα («Χρήμα-Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές», 2η Ελληνική Έκδοση, 2019), εντός ύλης είναι τα εξής:

  • Σελίδες: 32-37, 46-60, 63-80, 180-186, 190-207, 232-249, 253-273, 278-297, 302-327.
  • Επίσης, εντός ύλης είναι η θεματική που αφορά στην ΕΚΤ και στα εργαλεία άσκησης νομισματική πολιτικής (η θεματική αντιστοιχεί στα Κεφάλαια 15-18 του προτεινόμενου συγγράμματος, αλλά, όπως σας έχω επισημάνει, θα βασισθείτε ειδικώς για τη συγκεκριμένη θεματική στις διαλέξεις και τη συζήτηση εντός μαθήματος)

Τέλος, υπενθυμίζω ότι η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (60 ερωτήσεις), χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Θα απαντήσετε σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα ελεγχθεί από ειδικό μηχάνημα για να εξαχθεί η βαθμολογία. Επομένως, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου. Η συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου στα οικεία πεδία γίνεται με στυλό (κατά προτίμηση μαύρο, ή αλλιώς μπλε) μόνον, «γεμίζοντας» (με τη χρήση του σημείου «●») το οικείο πεδίο (δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων σημείων, όπως «Χ» ή «√»).

Για να έχετε μια εικόνα του απαντητικού φύλλου, παρατίθεται αμέσως πιο κάτω, στην επόμενη σελίδα, ένα υπόδειγμα.

Στο απαντητικό φύλο (βλ. αμέσως πιο κάτω, στην επόμενη σελίδα):

(α)       Συμπληρώνεται ολογράφως τα πεδία για το επώνυμο, το όνομα, πατρώνυμο, εξεταζόμενο μάθημα, ημερομηνία.

(β)       Συμπληρώνεται στα «κουτάκια»  τον αριθμό μητρώου (πχ, Χ12345) και εν συνεχεία «γεμίζεται πλήρως» τα οικεία πεδία που βρίσκονται αμέσως πιο κάτω ώστε τα «γεμισμένα-συμπληρωμένα» πεδία να αντιπροσωπεύουν το μητρώο σας.

(γ)        Συμπληρώνεται στο κουτάκι, κάτω από το μητρώο, την ομάδα εξέτασης στην οποία ανήκετε (Α ή Β) και εν συνεχεία «γεμίζεται πλήρως» το οικεία πεδία που βρίσκονται ακριβώς δίπλα ώστε το «γεμισμένο-συμπληρωμένο» πεδίο να αντιπροσωπεύει την ομάδα εξέτασης στην οποία ανήκετε.

(δ)        Συμπληρώνετε, «γεμίζεται πλήρως» στα οικεία πεδία, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της εξέτασης (60 ερωτήσεις).

Πρέπει να είστε προσεκτικοί στη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου, διότι δεν θα σας δοθεί άλλο απαντητικό φύλλο.

 

Exam guidance_2020