Επείγουσα ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

30-03-20 eperan 0 comment

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις όλως εξαιρετικές συνθήκες και την εν γένει αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ως προς την πορεία του προγράμματος-μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής αποφάσισε τα ακόλουθα προκειμένου να διευκολύνει όλους τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το ως άνω μάθημα:

(α)       Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, διατηρούν την ευχέρεια, προκειμένου να έχουν τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση, να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα μάθημα επιλογής από τα λοιπά προσφερόμενα, σε αντικατάσταση της Πρακτικής Άσκησης (εάν τελικώς αυτή δεν πραγματοποιηθεί λόγω των επικρατουσών συνθηκών).

Η σχετική δήλωση θα πρέπει να γίνει άμεσα και συγκεκριμένα έως την Τετάρτη 1-4-2020, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο xrh-secr@unipi.gr αναφέροντας το συγκεριμένο μάθημα επιλογής που θα αντικαταστήσει την Πρακτική Άσκηση (εάν τελικώς αυτή δεν πραγματοποιηθεί λόγω των επικρατουσών συνθηκών).

(β)       Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που θα επιλέξουν, κατά τα αναφερόμενα, ένα μάθημα επιλογής διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση, εφόσον αυτή επιτραπεί από τις συνθήκες. Θα υπάρχει σχετική ενημέρωσή σας ως προς τη δυνατότητα διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες.