Ίδρυμα Φανουράκη – Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

31-03-21 web.xrh 0 comment

ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει , για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε κατά κανόνα υποτροφιών, για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας έως 12 μηνών, σε νέους/ νέες που κατάγονται από Κώ ή Χάλκη, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ως ομοταγών προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ιδρυμάτων της αλλοδαπής . Αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται γόνο ηλεκτρονικά μέσω της μέσω της ιστοσελίδας https://fanourakisfoundation.org/ μέχρι 14 Μαίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 16:00.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ο Κανονισμός Υποτροφιών 2021-2022 με τις ακριβείς προϋποθέσεις & όρους υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://fanourakisfoundation.org/.

Πληροφορίες : Τηλ. Γραμματείας : 210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00. και email infο@fanourakisfoundation.org.