Αποτίμηση Αξιογράφων

13-09-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Αποτίμηση Αξιογράφων

Διδάσκων: Δημήτριος Μαλιαρόπουλος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 6ο και 8ο

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή: Τιμές, αποδόσεις και επιτόκια προεξόφλησης [Σημειώσεις]

2. Υποδείγματα προεξόφλησης [Σημειώσεις]
• Σταθεροί συντελεστές προεξόφλησης
• Αποτίμηση ομολόγων
• Αποτίμηση μετοχών
• Στοχαστικές διαδικασίες μερίσματος και τιμής
• Υπόδειγμα Gordon
• Κυμαινόμενοι συντελεστές προεξόφλησης
• Γραμμική προσέγγιση απόδοσης
• Campbell-Shiller variance decompositions
• Η προβλεπτική ικανότητα του λόγου τιμής προς μέρισμα

3. Θεωρία αποτίμησης αξιογράφων [C, ch. 1, Σημειώσεις, άρθρα]
• Στοχαστικός Συντελεστής Προεξόφλησης (SDF) και CCAPM

4. Εφαρμογές CCAPM
• Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου
• Διόρθωση της τιμής για τον κίνδυνο
• Αναμενόμενη απόδοση, ποσότητα και τιμή του κινδύνου
• SDF και αποδοτικό όριο της οικονομίας
• Το παζλ του ασφάλιστρου κινδύνου των μετοχών
• Το παζλ του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου

5. Πολυπαραγοντικά υποδείγματα [C, ch. 2, 6, 9, Σημειώσεις]
• CAPM, ICAPM, APT
6. The role of information: Conditional vs unconditional models [notes, C, ch. 8, Jagannathan and Wang (1996)]
7. Μακροπρόθεσμο CCAPM [Σημειώσεις]
8. Εμπειρικές εφαρμογές: Διαστρωματικοί έλεγχοι CAPM, CCAPM και μακροπρόθεσμου CCAPM

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές και τα ασφάλιστρα κινδύνου των αξιογράφων στις αγορές. Ειδικότερα, εξετάζονται το υπόδειγμα παρούσας αξίας με σταθερούς και κυμαινόμενους συντελεστές προεξόφλησης. Στη συνέχεια εξετάζεται το υπόδειγμα του καταναλωτή με στοχαστικό συντελεστή προεξόφλησης. Με βάση το τελευταίο υπόδειγμα ορίζονται μερικά από τα πιο γνωστά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις (CAPM, ICAPM, APT, Factor models). Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε εμπειρικές εφαρμογές.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της ιστοσελίδας του Τμήματος για την ανάρτηση υποστηρικτικών αρχείων

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 93
Παρουσιάσεις άρθρων και εργασιών 5
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: 100% γραπτή εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδάσκοντος (ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο του Τμήματος)
2. John Cochrane (2001), Asset Pricing, Princeton University Press.
3. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:
• Campbell, J.Y. (1996): Understanding Risk and Return. Journal of Political Economy, 104, 298-345.
• Campbell, J. (2000): Asset Pricing at the Millenium, The Journal of Finance vol. LV, No. 4, pp. 1515-1566.
• Campbell, J.Y. and J.H. Cochrane (2000): Explaining the Poor Performance of Consumption-Based Asset Pricing Models. The Journal of Finance, LV, 2863-2878.
• Cochrane, J. H. (1997): Where is the Market Going? Uncertain Facts and Novel Theories. Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago.
• Cochrane, J. H. (1999): New facts in finance. Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago.
• Cochrane, John H., (2007): Financial Markets and the Real Economy, in Rajnish Mehra, Ed. Handbook of the Equity Premium Elsevier 2007.
• Cochrane, John H., (2008): “The dog that did not bark: A defense of return predictability “Review of Financial Studies 21 (4) 1533-1575.
• Cochrane, John H., (2011): Discount rates, Journal of Finance 66, 1047-1108.
• Lettau, M. and S. Ludvigson (2001): Understanding Trend and Cycle in Asset Values: Bulls, Bears and the Wealth Effect on Consumption. CEPR Discussion Paper No 3104.
• Lettau, M. and S. Ludvigson (2001a): Measuring and Modelling Variation in the Risk-Return Trade-Off. CEPR Discussion Paper No. 3105.
• Jagannathan, R. and Z. Wang (1996): The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns. The Journal of Finance, LI, 3-53.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Finance, Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics, CEPR Discussion Papers, Investment Bank Research.

Αρχεία (2020)