Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

11-10-18 web.xrh 0 comment

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής


ΧΡΛΟΓ01-2

Διδάσκων: Σ. Αναγνωστοπούλου
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, λογιστικός κύκλος, καταχώριση εγγραφών, αποσβέσεις, αποθέματα, απαιτήσεις). Η διδασκαλία του μαθήματος και η ανάλυση των σχετικών εννοιών πραγματοποιείται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards – IFRS).


Περιεχόμενο του Μαθήματος

– Θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο Λογιστικής

– Κατάσταση Συνολικής Θέσης – Ισολογισμός

– Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Σημειώσεις

– Βήματα του Λογιστικού Κύκλου, Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο, ανάλυση οικονομικών γεγονότων και των συνεπειών τους στη λογιστική ισότητα, εγγραφές προσαρμογής, εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος

– Μέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων

– Εισαγωγή στη λογιστική αποθεμάτων

– Εισαγωγή στη λογιστική απαιτήσεων/επισφαλών απαιτήσεων.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

– Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος

– Miller-Nobles, T., Mattison, B., Matsumura, E.M. (2017), Horngren’s Χρηματοοικονομική Λογιστική, 6E, Pearson Education, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.

– Needles, B.E., Powers, M., Crosson, S.V. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, 12E, Cengage Learning, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.

Σχετική βιβλιογραφία:

– Alexander/Britton/Jorissen/Hoogendoorn/van Mourik (2017), International Financial Reporting and Analysis, 7th Edition, Cengage Learning.

– Harrison/Horngren/Thomas (2017), Financial Accounting, 10E/11E, Pearson.

– Stolowy/Ding (2015), Financial Accounting and Reporting – A global perspective, 5th Edition, Cengage Learning.