Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

11-10-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Διδάσκων: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 2ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Χρηματοοικονομική Λογιστική έχει σαν αντικείμενο την παρουσιάση των βασικών εννοιών της Λογιστικής καθώς και την ιδιότυπη τεχνική καταγραφής της δράσης των οικονομικών μονάδων με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

Η τεχνική αυτή περοιλαμβάνει:

Την παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας των λογαριασμών και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ημερολογίου και του Καθολικού καθώς και τη σύνταξη και επεξεργασία των ισοζυγίων.

Τη σύνταξη των βασικών οικονομικών-λογιστικών καταστάσεων των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Χρηματοοικονομικής Θέσης, των Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και των Ταμιακών Ροών οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η ανάδειξη της οποίας είναι αντικείμενο του μαθήματος Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.

Το μάθημα διδάσκεται με ανάπτυξη θεωρίας με τη βοήθεια ενδεικτικών διαφανειών και με πρακτικές εφαρμογές στην τάξη και στο σπίτι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία