Τίτλος Μαθήματος: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Διδάσκων: Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 2ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις47,5

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο Λογιστικής
– Κατάσταση Συνολικής Θέσης – Ισολογισμός
– Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Σημειώσεις
– Βήματα του Λογιστικού Κύκλου, Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο, ανάλυση οικονομικών γεγονότων και των συνεπειών τους στη λογιστική ισότητα, εγγραφές προσαρμογής, εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος
– Μέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων
– Εισαγωγή στη λογιστική αποθεμάτων
– Εισαγωγή στη λογιστική απαιτήσεων/επισφαλών απαιτήσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, λογιστικός κύκλος, καταχώριση εγγραφών, αποσβέσεις, αποθέματα, απαιτήσεις). Η διδασκαλία του μαθήματος και η ανάλυση των σχετικών εννοιών πραγματοποιείται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards – IFRS).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

– Κατανοούν το θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
– Κατανοούν τη λειτουργία των διαφόρων λογαριασμών που απαρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση συνολικής θέσης – Ισολογισμός, κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων) και να μπορούν καταρτίσουν τις βασικές οικονομικές καταστάσεις με βάση απλά παραδείγματα.
– Μπορούν να περιγράψουν τα βασικά στάδια του λογιστικού κύκλου και τη λειτουργία των βασικών λογιστικών βιβλίων (ημερολόγιο, γενικό καθολικό), να αναλύσουν οικονομικά γεγονότα και τις συνέπειές τους στη λογιστική ισότητα και να καταχωρίσουν βασικές ημερολογιακές εγγραφές, εγγραφές προσαρμογής και εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος.
– Καταρτίσουν προσωρινό και προσαρμοσμένο ισοζύγιο.
– Κατανοούν βασικά θέματα λογιστικής αποσβέσεων, απαιτήσεων και αποθεμάτων.

Γενικές Ικανότητες

– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση χρηματοοικονομικών δεδομένων και πληροφοριών
– Άσκηση κριτικής σε σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος επιστημονικά θέματα, λήψη σχετικών αποφάσεων
– Ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης,
– Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, κατανόηση διαφορών εφαρμογής λογιστικών κανόνων σε διεθνές περιβάλλον
– Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη135,5
Σύνολο Μαθήματος187,5

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Υποχρεωτική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε ασκήσεις και προβλήματα με χρήση αριθμητικών δεδομένων, και κριτικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος

– Miller-Nobles, T., Mattison, B., Matsumura, E.M. (2017), Horngren’s Χρηματοοικονομική Λογιστική, 6E, Pearson Education, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.
– Needles, B.E., Powers, M., Crosson, S.V. (2016). Εισαγωγή στη Λογιστική, 12E, Cengage Learning, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.

Σχετική βιβλιογραφία:
– Alexander/Britton/Jorissen/Hoogendoorn/van Mourik (2017), International Financial Reporting and Analysis, 7th Edition, Cengage Learning.
– Harrison/Horngren/Thomas (2017), Financial Accounting, 10E/11E, Pearson.
– Stolowy/Ding (2015), Financial Accounting and Reporting – A global perspective, 5th Edition, Cengage Learning.