ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές τις βασικές αρχές των μεθόδων αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων με ένα απλό, διαισθητικό, και πρακτικό τρόπο. Κύριος σκοπός είναι η λεπτομερή ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης των διάφορων επενδυτικών προγραμμάτων που κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία, αποδοτικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, λόγω των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων τους στη λειτουργία της και στη θυσία του κεφαλαίου που απαιτεί η υλοποίηση τους. Στο πλαίσιο διδασκαλίας  του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση όλων των σταδίων αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων, ξεκινώντας από το προσδιορισμό και τη διαδικασία επιλογής επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχίζοντας στο χρονικό ορίζοντα του προγράμματος, τη συχνότητα και προσαρμογή των ταμειακών ροών στον εκάστοτε κίνδυνο του προγράμματος, τη σύγκριση εναλλακτικών επενδυτικών προγραμμάτων και τέλος στην ορθή επιλογή του πιο συμφέροντος επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Τέλος, βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η πρακτική εφαρμογή, με τη χρήση του Excel, όλων των χρηματοοικονομικών μεθόδων αξιολόγησης που καθορίζουν τη λήψη επενδυτικών προγραμμάτων.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ:

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  1. Ross S., Westerfield R., Jaffe J, Jordan B., Core Principles and Applications of Corporate Finance, 4th Edition
  2. Benninga S., Principles of Finance with Excel, 2nd Edition
  3. Brigham E., Ehrhardt M., Financial Management: Theory and Practice, 14th Edition