Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας (Μεταπτυχιακό)

01-10-20 web.xrh 0 comment

Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Σκοπός του Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών ενέργειας και η σύνδεσή τους με τις κεφαλαιαγορές ως πηγών χρηματοδότησης. Θα αναλυθεί το πλαίσιο των επενδυτικών επιλογών για ενεργειακά projects με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακά και αιολικά πάρκα), η αποτίμηση της αξίας τους και οι μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του κόστους τους, ενώ θα μελετηθεί η φύση και η εξέλιξη των κινδύνων που σχετίζονται με αυτά. Επίσης θα εξηγηθεί η λειτουργία των αγορών ενεργειακών προϊόντων και των αγορών ρύπων και θα επεξηγηθούν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από τις μεταβολές των τιμών ενέργειας. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που σκοπεύουν να απασχοληθούν ως χρηματοοικονομικοί αναλυτές σε τράπεζες που χρηματοδοτούν ενεργειακά projects και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή ενέργειας. Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με τον συνδυασμό θεωρίας και μελετών περίπτωσης (case studies), δίνοντας έτσι έμφαση στην κατανόηση των σύνθετων μηχανισμών λειτουργίας των αγορών ενέργειας και των εφαρμογών τους στην πράξη.

Συγγράμματα:

Robert C. Higgins (2001). Analysis for Financial Management, Sixth Edition, McGraw-Hill.

John D. Finnerty (2007). Project Financing: Asset-Based Financial Engineering, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.

Jim DeMello (2005). Cases in Finance, 2nd Edition, McGraw-Hill/Irwin

Keohane and S. Olmstead (2007). Markets and the Environment, Washington, DC: Island Press.

Global Energy Assessment – Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, 2012

Congressional Budget Office, ‘The Economics of Climate Change: A Primer,” US Congress, Washington, DC. April 2003