ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

 

Δρ. Πρόδρομος Βλάμης

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pvlamis@unipi.gr

 

Σκοπός και περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές του (εξαιρετικά ανερχόμενου στην Ελλάδα) κλάδου της χρηματοοικονομικής που αφορά την ακίνητη περιουσία (real estate finance). Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος θα περιστραφεί γύρω από τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

  1. Μέθοδοι αποτίμηση  μεμονωμένων  επενδύσεων  σε  κατοικίες  και  εμπορικά ακίνητα (residential and commercial real estate valuation methods).
  2. Χρηματοοικονομική ανάλυση    (budgeting)   και    χρηματοδότηση    (financing) ακινήτων.
  3. Τιτλοποίηση ακινήτων (securitisation), επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (Real Estate Investment Trust-REITs).
  4. Διαχείριση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Portfolio Management: Real Estate Stocks and Assets).

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα θέματα που θα καλυφθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες. Όλες οι έννοιες, οι κανόνες, τα αξιώματα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του μαθήματος, πλαισιώνονται με κατάλληλα γραφήματα, αριθμητικά παραδείγματα ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και υπολογιστικά υποδείγματα προκειμένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων προς εξέταση.