Χρηματοοικονομική Διοικητική (MSc)

23-02-23 web.xrh 0 comment

Χρηματοοικονομική Διοικητική

 


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Β’ Εξάμηνο

Σκοπός Μαθήματος
Το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοικητικής είναι η  ανάλυση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτές  σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και με τον κίνδυνο και την απόδοση των επενδύσεων.  Στοχεύουν καθ’ υπόθεση στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αποφάσεων αυτών αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Στην διαδικασία της αποτίμησης μιας επιχείρησης, όπως και στην αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, απαιτείται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή διάρθρωση και την φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης. Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης.  Μια συμπληρωματική θεώρηση στη αποτίμηση επενδυτικών σχεδίων και στη επιχειρηματική στρατηγική βασίζεται στην θεωρία των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Broken Hill 2016 [RWJ]
  • Brealey, R.,  Myers, S.,  Allen, F., Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων,  Utopia 2013 [BMA]
  • Damodaran, A., Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις,   Broken Hill 2013 [D]

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Economic Perspectives
  • Journal of Corporate Finance