Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων


ΧΡΤΡΑ07

Διδάσκων: Γκίκας Χαρδούβελης
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Οι φοιτητές μαθαίνουν τις μοντέρνες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, τη διαρκή εξέλιξη τους στο χρόνο και τη σχέση τους με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών


Περιεχόμενο του Μαθήματος

1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα

 • Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον
 • Ελληνικές τράπεζες: Κρίση και αγορές, δάνεια και καταθέσεις
 • Το PSI και οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
 • Ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, κρίση Covid και πολιτικές για το μέλλον

2. Κίνδυνος Επιτοκίου

(α)    Εισαγωγή στον Κίνδυνο Επιτοκίου

 • Σταθμισμένη Διάρκεια (Duration)
 • Duration Gap
 • Προαιρετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κυρτότητα, Τιμολόγηση των Brady Bonds

(β)   Αντιστάθμιση Κινδύνου Επιτοκίου

 • Περιγραφή παραγώγων αξιογράφων
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures),
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps),
 • Τιτλοποιήσεις (Securitization)
 • Οι μεγάλες ελληνικές τιτλοποιήσεις του 2020-2021 υπό το σχήμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»

(γ) Κρίσεις, κίνδυνος ρευστότητας και επίσημοι δείκτες μέτρησής του

3. Πιστωτικός Κίνδυνος

 • Ποιότητα & Χαρακτηριστικά δανείων, Απόδοση
 • Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
 • Αντιστάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου

4.  Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Χώρας

 • Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου με αλλαγή στον ισολογισμό και με προθεσμιακές πράξεις
 • Μορφές κινδύνου χώρας ή επικράτειας, πρόσφατη ιστορική αναδρομή
 • Οφέλη και κόστη ρύθμισης δανείου
 • Εκτίμηση κινδύνου χώρας και αντιμετώπιση κινδύνου με ανταλλαγή χρέους με κεφάλαιο, ή με πολυετή συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών

5. Κίνδυνος Αγοράς

 • Χρησιμότητα Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
 • Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς (VAR, μέθοδοι Προσομοιώσεων, Credit Metrics & Expected Shortfall)
 • Κίνδυνος Αγοράς και τραπεζική εποπτεία

6. Κεφαλαιακή Επάρκεια

 • Stress tests σε Η.Π.Α. & Ευρωζώνη – Νέες μεθοδολογίες εποπτείας
 • Βασιλεία – Ι (1992) – Δείκτης Φερεγγυότητας
 • Αναθεωρημένη Συμφωνία Βασιλείας – Ι (1996) και κίνδυνος Αγοράς, Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
 • Βασιλεία – ΙΙ (2007)
 • Βασιλεία – ΙΙΙ (2013) και δραστική αυστηροποίηση της εποπτείας, ICAAP, ILAAP, MREL

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δείτε στο πλήρες syllabus τη προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο.


Υλικό

PRESENTATION SET 1

PRESENTATION SET 2A

PRESENTATION_SET_2B

PRESENTATION_SET_2C_
PRESENTATION SET 3

PRESENTATION SET 4

Presentation set 5

GH_2021-H2_SET_6_CAPITAL-ADEQUACY.pdf

Required Readings

Κεφ_1_REQUIRED_2011_ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ_Χρονικό_κρίσης_INTRO_BOOK.pdf

Κεφ_1_REQUIRED_2012_Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση.pdf

Κεφ_1_REQUIRED_2020_Γκ.Χ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ.pdf

REQUIRED_1_Financial-Press_Nov_9_2021.pdf

REQUIRED_2_Financial-Press_Nov_18_2021.pdf

REQUIRED_3_Financial-Press_Dec_2_2021.pdf

REQUIRED_4_Financial-Press_Dec_23_2021_Ελεγκτικό Συνέδριο για τράπεζες.pdf

REQUIRED_5_Financial-Press_5_Dec_28_2021_Σχέδιο θωράκισης τραπεζών και κεφαλαιαγοράς το 2022.pdf

REQUIRED_6_ssm.supervisory_priorities2022_0f890c6b70.en.pdf

REQUIRED_6_ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ_Προτεραιότητες του SSM την τριετία 2022-2024.pdf

 

Κεφ_2_REQUIRED_2019_Οικονομικός-Τύπος_Άρθρα για τον ΗΡΑΚΛΗ.pdf

Κεφ_2_REQUIRED_2021_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ – Ερωτήσεις και απαντήσεις.pdf

Κεφ_2_REQUIRED_Οι βασικές τροποποιήσεις του ν.4649-2019 το 2021.pdf

Κεφ_3_REQUIRED_2021_Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας_Ιούνιος 2021_σελ 20-29.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_2014_ECB_English-version_Συγκεντρωτική-Έκθεση-Αξιολόγησης.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_2014_ECB_Συγκεντρωτική-Έκθεση-Αξιολόγησης_2014.pdf

ΚΕΦ_6_REQUIRED_2014_ΤτΕ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Άσκηση Προσομοίωσης 2013_Ελλ-Τράπεζες_Μάρτιος.pdf

ΚΕΦ_6_REQUIRED_2015_ΕΚΤ_Η ΕΚΤ διαπιστώνει υστέρηση_Oκτ_31.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_από ECB_2021_Απαντήσεις σε FAQs για Stress Tests.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_από ΕΒΑ_2021-Answers to FAQs for EU-wide-Stress-Tests.pdf

Optional

Κεφ_1_Optional_2021_NomPol20202021.pdf

Κεφ_1_Optional_2021_Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας_Ιούνιος 2021.pdf

Κεφ_2_Optional_2011_13-c ZAGORISIOS-ASHMELHS 247-272.pdf

Κεφ_2_Optional_2019_EU Commission_Hercules-securitization-guarantee.pdf

Κεφ_2_Optional_2019_Αιτιολογική Έκθεση Νόμου Τιτλοποιήσεων.pdf

Κεφ_2_Optional_2019_Νόμος Τιτλοποιήσεων_ΦΕΚ 206 Α 16-12-2019.pdf

Κεφ_2_Optional_ecb.rb211014_872f55be7d.en.pdf

Κεφ_3_Optional_2017_BCBS_Prudential Guidelines.pdf

Κεφ_3_Optional_2018_ssm.npl_addendum_201803.en.pdf

Κεφ_3_Optional_STAMATIOY_2011_σελ.139-164.pdf

Κεφ_5_Optional_2011_6-b Xaralampidis 123-138.pdf

Κεφ_6_Optional_2017_BIS_Pillar III disclosure requirements.pdf

Κεφ_6_Optional_2019-ccar-assessment-framework-results-20190627.pdf

Κεφ_6_Optional_2021-EU-wide-stress-test-Presentation-to-analysts.pdf

Solutions to Problem Sets

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_1.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_2a.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_2b.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_2c.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_3.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_4.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_5.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_6.pdf

Σκοπός του Μαθήματος

Οι φοιτητές μαθαίνουν τις μοντέρνες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, τη διαρκή εξέλιξη τους στο χρόνο και τη σχέση τους με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών


Περιεχόμενο του Μαθήματος

1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα

 • Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον
 • Ελληνικές τράπεζες: Κρίση και αγορές, δάνεια και καταθέσεις
 • Το PSI και οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
 • Ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, κρίση Covid και πολιτικές για το μέλλον

2. Κίνδυνος Επιτοκίου

(α)    Εισαγωγή στον Κίνδυνο Επιτοκίου

 • Σταθμισμένη Διάρκεια (Duration)
 • Duration Gap
 • Προαιρετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κυρτότητα, Τιμολόγηση των Brady Bonds

(β)   Αντιστάθμιση Κινδύνου Επιτοκίου

 • Περιγραφή παραγώγων αξιογράφων
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures),
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps),
 • Τιτλοποιήσεις (Securitization)
 • Οι μεγάλες ελληνικές τιτλοποιήσεις του 2020-2021 υπό το σχήμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»

(γ) Κρίσεις, κίνδυνος ρευστότητας και επίσημοι δείκτες μέτρησής του

3. Πιστωτικός Κίνδυνος

 • Ποιότητα & Χαρακτηριστικά δανείων, Απόδοση
 • Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
 • Αντιστάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου

4.  Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Χώρας

 • Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου με αλλαγή στον ισολογισμό και με προθεσμιακές πράξεις
 • Μορφές κινδύνου χώρας ή επικράτειας, πρόσφατη ιστορική αναδρομή
 • Οφέλη και κόστη ρύθμισης δανείου
 • Εκτίμηση κινδύνου χώρας και αντιμετώπιση κινδύνου με ανταλλαγή χρέους με κεφάλαιο, ή με πολυετή συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών

5. Κίνδυνος Αγοράς

 • Χρησιμότητα Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
 • Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς (VAR, μέθοδοι Προσομοιώσεων, Credit Metrics & Expected Shortfall)
 • Κίνδυνος Αγοράς και τραπεζική εποπτεία

6. Κεφαλαιακή Επάρκεια

 • Stress tests σε Η.Π.Α. & Ευρωζώνη – Νέες μεθοδολογίες εποπτείας
 • Βασιλεία – Ι (1992) – Δείκτης Φερεγγυότητας
 • Αναθεωρημένη Συμφωνία Βασιλείας – Ι (1996) και κίνδυνος Αγοράς, Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
 • Βασιλεία – ΙΙ (2007)
 • Βασιλεία – ΙΙΙ (2013) και δραστική αυστηροποίηση της εποπτείας, ICAAP, ILAAP, MREL

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δείτε στο πλήρες syllabus τη προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο.


Υλικό

PRESENTATION SET 1

PRESENTATION SET 2A

PRESENTATION_SET_2B

PRESENTATION_SET_2C_ 

GH_2021-H1_SET_2B_HEDGING-Interest-Risk.pdf

GH_2021-H2_SET_2C_LIQUIDITY-RATIOS.pdf

GH_2021-H2_SET_5_MARKET RISK.pdf

GH_2021-H2_SET_6_CAPITAL-ADEQUACY.pdf

Required Readings

Κεφ_1_REQUIRED_2011_ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ_Χρονικό_κρίσης_INTRO_BOOK.pdf

Κεφ_1_REQUIRED_2012_Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση.pdf

Κεφ_1_REQUIRED_2020_Γκ.Χ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ.pdf

REQUIRED_1_Financial-Press_Nov_9_2021.pdf

REQUIRED_2_Financial-Press_Nov_18_2021.pdf

REQUIRED_3_Financial-Press_Dec_2_2021.pdf

Κεφ_2_REQUIRED_2019_Οικονομικός-Τύπος_Άρθρα για τον ΗΡΑΚΛΗ.pdf

Κεφ_2_REQUIRED_2021_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ – Ερωτήσεις και απαντήσεις.pdf

Κεφ_2_REQUIRED_Οι βασικές τροποποιήσεις του ν.4649-2019 το 2021.pdf

Κεφ_3_REQUIRED_2021_Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας_Ιούνιος 2021_σελ 20-29.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_2014_ECB_English-version_Συγκεντρωτική-Έκθεση-Αξιολόγησης.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_2014_ECB_Συγκεντρωτική-Έκθεση-Αξιολόγησης_2014.pdf

ΚΕΦ_6_REQUIRED_2014_ΤτΕ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Άσκηση Προσομοίωσης 2013_Ελλ-Τράπεζες_Μάρτιος.pdf

ΚΕΦ_6_REQUIRED_2015_ΕΚΤ_Η ΕΚΤ διαπιστώνει υστέρηση_Oκτ_31.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_από ECB_2021_Απαντήσεις σε FAQs για Stress Tests.pdf

Κεφ_6_REQUIRED_από ΕΒΑ_2021-Answers to FAQs for EU-wide-Stress-Tests.pdf

Optional

Κεφ_1_Optional_2021_NomPol20202021.pdf

Κεφ_1_Optional_2021_Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας_Ιούνιος 2021.pdf

Κεφ_2_Optional_2011_13-c ZAGORISIOS-ASHMELHS 247-272.pdf

Κεφ_2_Optional_2019_EU Commission_Hercules-securitization-guarantee.pdf

Κεφ_2_Optional_2019_Αιτιολογική Έκθεση Νόμου Τιτλοποιήσεων.pdf

Κεφ_2_Optional_2019_Νόμος Τιτλοποιήσεων_ΦΕΚ 206 Α 16-12-2019.pdf

Κεφ_2_Optional_ecb.rb211014_872f55be7d.en.pdf

Κεφ_3_Optional_2017_BCBS_Prudential Guidelines.pdf

Κεφ_3_Optional_2018_ssm.npl_addendum_201803.en.pdf

Κεφ_3_Optional_STAMATIOY_2011_σελ.139-164.pdf

Κεφ_5_Optional_2011_6-b Xaralampidis 123-138.pdf

Κεφ_6_Optional_2017_BIS_Pillar III disclosure requirements.pdf

Κεφ_6_Optional_2019-ccar-assessment-framework-results-20190627.pdf

Κεφ_6_Optional_2021-EU-wide-stress-test-Presentation-to-analysts.pdf

Solutions to Problem Sets

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_1.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_2a.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_2b.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_2c.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_3.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_4.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_5.pdf

Ασκήσεις_Κεφάλαιο_6.pdf