Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων


ΧΡΤΡΑ07

Διδάσκων: Γκίκας Χαρδούβελης
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Οι φοιτητές μαθαίνουν τις μοντέρνες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, τη διαρκή εξέλιξη τους στο χρόνο και τη σχέση τους με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών


Περιεχόμενο του Μαθήματος

1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα

 • Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον
 • Ελληνικές τράπεζες: Κρίση και αγορές, δάνεια και καταθέσεις
 • Το PSI και οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
 • Ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, κρίση Covid και πολιτικές για το μέλλον

2. Κίνδυνος Επιτοκίου

(α)    Εισαγωγή στον Κίνδυνο Επιτοκίου

 • Σταθμισμένη Διάρκεια (Duration)
 • Duration Gap
 • Προαιρετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κυρτότητα, Τιμολόγηση των Brady Bonds

(β)   Αντιστάθμιση Κινδύνου Επιτοκίου

 • Περιγραφή παραγώγων αξιογράφων
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures),
 • Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Ανταλλαγής (Swaps),
 • Τιτλοποιήσεις (Securitization)
 • Οι μεγάλες ελληνικές τιτλοποιήσεις του 2020-2021 υπό το σχήμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»

(γ) Κρίσεις, κίνδυνος ρευστότητας και επίσημοι δείκτες μέτρησής του

3. Πιστωτικός Κίνδυνος

 • Ποιότητα & Χαρακτηριστικά δανείων, Απόδοση
 • Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
 • Αντιστάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου

4.  Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Χώρας

 • Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου με αλλαγή στον ισολογισμό και με προθεσμιακές πράξεις
 • Μορφές κινδύνου χώρας ή επικράτειας, πρόσφατη ιστορική αναδρομή
 • Οφέλη και κόστη ρύθμισης δανείου
 • Εκτίμηση κινδύνου χώρας και αντιμετώπιση κινδύνου με ανταλλαγή χρέους με κεφάλαιο, ή με πολυετή συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών

5. Κίνδυνος Αγοράς

 • Χρησιμότητα Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
 • Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς (VAR, μέθοδοι Προσομοιώσεων, Credit Metrics & Expected Shortfall)
 • Κίνδυνος Αγοράς και τραπεζική εποπτεία

6. Κεφαλαιακή Επάρκεια

 • Stress tests σε Η.Π.Α. & Ευρωζώνη – Νέες μεθοδολογίες εποπτείας
 • Βασιλεία – Ι (1992) – Δείκτης Φερεγγυότητας
 • Αναθεωρημένη Συμφωνία Βασιλείας – Ι (1996) και κίνδυνος Αγοράς, Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
 • Βασιλεία – ΙΙ (2007)
 • Βασιλεία – ΙΙΙ (2013) και δραστική αυστηροποίηση της εποπτείας, ICAAP, ILAAP, MREL

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δείτε στο πλήρες syllabus τη προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε κεφάλαιο.


Υλικό Χειμερινού Εξαμήνου 22-23

Τα link οδηγούν στο eclass του τμήματος

GH-Syllabus-ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ_Undergrads_Oct_3_2022.pdf