Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

29-06-18 web.xrh 0 comment

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές


ΧΡΔΧΑ01

Διδάσκων: Ν. Απέργης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στα βασικά εργαλεία ανάλυσης των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρονται.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Αγορές συναλλάγματος και πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Επικόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες
 • Σταυροειδείς ισοτιμίες
 • Συνθήκες arbitrage
 • Αγορά ευρωδολαρίων
 • Συναλλακτική έκθεση στον κίνδυνο
 • Λογιστική έκθεση στο κίνδυνο
 • Οικονομική έθεση στον κίνδυνο
 • Κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου
 • Προθεσμιακά συμβόλαια
 • Νομισματικά συμβόλαια
 • Χαρτοφυλάκια και συναλλαγματικός κίνδυνος
 • Διαχείριση ρευστών σε διεθνές περιβάλλον

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Eiteman, D.K., Stonehill, A.I., Moffett, M.H. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Πεδίο.