ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σκοπός του μαθήματος: Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί:

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα: Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να επιλύουν ζητήματα που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού  (ελεύθερου και αθέμιτου).

Περιεχόμενα μαθήματος: Το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος έχει σε γενικές γραμμές ως ακολούθως:

 

Αν και οι διδακτικές ώρες που θα αφιερωθούν για την κάλυψη της κάθε μιας από τις παραπάνω θεματικές ενότητες θα επιδιωχθεί να είναι κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένες, είναι κατανοητό ότι τούτο εξαρτάται από το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, το ενδιαφέρον των φοιτητών και την συζήτηση που θα λάβει χώρα κατά την διδασκαλία.

Ασκήσεις / Νομολογία: Για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης, η διδασκαλία βασίζεται σε πρακτικά παραδείγματα από τη νομολογία, την πρακτική των εποπτικών άρχων και διαδραστικές πρακτικές ασκήσεις.

Υποχρεωτική & Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν ιδίως μελέτες και άρθρα. Επιπρόσθετα, στους φοιτητές με ειδικά ενδιαφέροντα, μπορούν να συστηθούν από τον διδάσκοντα, για πρόσθετη μελέτη, ειδικότερα βιβλία ή βοηθήματα.

Τα πλέον σημαντικά εγχειρίδια (κατά αλφαβητική σειρά) είναι: Λ Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2015, Μ Μαρίνος, Αθέμιτος ανταγωνισμός, 2015, Ν. Ρόκας (επιμ), Αθέμιτος Ανταγωνισμός, 1996, Δ Τζουγανάτος (επιμ), Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού, 2013, Γ. Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 2012. Από την αλλοδαπή βιβλιογραφία βλ. Bellamy and Child, European Union Law of Competition, 2013, Faull / Nikpay, The EU Law of Competition, 2014, Mestmäcker / Schweitzer, Europäisches Wettbewerbsrecht, 2014, V. Emmerich, Kartellrecht, 2014.