Διοικητική Λογιστική

02-03-21 web.xrh 0 comment

Διοικητική Λογιστική


ΧΡΔΙΛ

Διδάσκων:
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στην επιστήμη της εισάγει τους σπουδαστές στην επιστήμη της Διοικητικής Λογιστικής, ξεκινώντας από τον ορισμό και τονίζοντας τον ρόλο και την σημαντικότητά της ως προς την λήψη αποφάσεων της Διοίκησης μιας επιχείρησης/οργανισμού αλλά και ως προς την επίτευξη του βέλτιστου/αποδοτικότερου τρόπου λειτουργίας.

Αναλύονται συγκεκριμένες έννοιες της διοικητικής λογιστικής και της λογιστικής κόστους. Παρουσιάζονται η ορολογία, οι έννοιες και οι κατηγορίες του κόστους, οι μέθοδοι κοστολόγησης, οι τρόποι ανάλυσης κόστους, ο σχεδιασμός των κερδών, η εκτίμηση του πρότυπου κόστους και του σχετικού κόστος για την λήψη αποφάσεων, όπως και η προσέγγιση κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

Καλύπτονται ενότητες που σχετίζονται με πρωτογενή στοιχεία κοστολόγησης και υπολογισμού κόστους παραγωγής (κόστος άμεσης εργασίας, άμεσα και έμμεσα υλικά, Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα), ενώ παράλληλα μέσα από πρακτικές εφαρμογές παρουσιάζεται ο υπολογισμός του βιομηχανικού κόστους περιόδου, του κόστους παραχθέντων, της παραγωγής σε εξέλιξη και του κόστους πωληθέντων. Παρουσιάζονται βασικές προσεγγίσεις στην τιμολόγηση των προϊόντων, όπως επίσης και η ενότητα της αποτίμησης αποθεμάτων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Κλάδοι της Λογιστικής. Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική και συσχέτιση με Λογιστική Κόστους. Διάκριση μεταξύ Διοικητικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και απεικόνιση κυριότερων διαφορών τους.
 • Έννοια του κόστους. Ορισμός κόστους, εξόδου και δαπάνης. Ανάλυση κόστους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Διακρίσεις και κατηγορίες κόστους.
 • Ανάλυση πρωτογενών στοιχείων κοστολόγησης. Κόστος εργασίας. Άμεσα και Έμμεσα υλικά. Γενικά βιομηχανικά έξοδα. Υπολογισμός και εκτίμηση παραγωγής σε εξέλιξη.
 • Ανάλυση της μεθόδου κοστολόγησης έργου – παραγγελίας και της κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής. Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά στις δύο μεθόδους. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες και υποβοήθηση στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης και κοστολόγηση μεταβλητού κόστους. Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ μεθόδων κοστολόγησης. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής και κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής.
 • Ανάλυση και συσχέτιση κόστους – όγκου παραγωγής – κέρδους. Ανάλυση σημείου ισορροπίας (νεκρού σημείου). Επιλογή της δομής κόστους επιχείρησης.
 • Προϋπολογισμοί. Στόχοι προϋπολογισμών. Διακρίσεις και περιορισμοί. Πλαίσιο σύνταξης και κατάρτισης προϋπολογισμών.
 • Σχεδιασμός τιμολογιακής πολιτικής και συσχέτιση με κοστολογική μέθοδο. Εισαγωγή στην έννοια του πρότυπου κόστους. Λήψη διοικητικών αποφάσεων.
 • Κοστολόγηση επενδυτικών πλάνων. Προϋπολογισμός επενδύσεων. Ανάλυση ταμειακών ροών. Προεξόφληση ταμειακών ροών. Μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας. Μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης.
 • Μέθοδοι αξιολόγησης διοικητικών στελεχών και λήψεως αποφάσεων. Χρηματοοικονομικοί τρόποι μέτρησης της επίδοσης επιχείρησης. Αύξηση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας με ελαχιστοποίηση κόστους. Ανάλυση συστημάτων ανταμοιβών και παροχής κινήτρων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος.
 • Horngren’s Λογιστική Κόστους-Διοικητική Προσέγγιση, Datar Srikant M., Rajan Madhav V. Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2019, 1η Έκδοση.
 • Horngren’s Διοικητική Λογιστική», Miller-Nobles T.L., Mattison B.L., Matsumura Ella MaeΕκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2021, 1η Έκδοση.
 • Tεχνικές και Διαχείριση Κόστους, Needles Belverd, Powers Marian, Crosson Susan, Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD,2016, 1η Έκδοση.