Διοικητική Λογιστική

02-03-21 web.xrh 0 comment

Διοικητική Λογιστική


ΧΡΔΙΛ

Διδάσκων: Α. Τριανταφύλλη
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν την έννοια του κόστους και τις διακρίσεις του και να ερμηνεύουν τις
κατηγορίες του κόστους που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων
• Κατανοούν τη χρησιμότητα των διαφορετικών μεθόδων συγκέντρωσης του κόστους
• Εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους συγκέντρωσης του κόστους
• Καταρτίζουν καταστάσεις κόστους
• Εντοπίζουν τις κυριότερες διαφορές μεταξύ Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής
Λογιστικής και να κατανοούν τον ουσιαστικό ρόλο της τελευταίας στην
αποτελεσματική διοίκηση ενός οργανισμού.
• Κατανοούν τα τρία βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, άμεση
εργασία και γενικά βιομηχανικά έξοδα) και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίζονται
κοστολογικά.
• Υπολογίζουν το βιομηχανικό κόστος περιόδου, το κόστος παραχθέντων και το
κόστος πωλημένων και να αποτιμούν τα αποθέματα (πρώτων υλών, ημιτελών
προϊόντων και ετοίμων προϊόντων).
• Κατανοούν τη μέθοδο της Κατά Παραγγελίας Κοστολόγησης και των
χαρακτηριστικών της.
• Κατανοούν τη μέθοδο της Κοστολόγησης Συνεχούς Παραγωγής και των
χαρακτηριστικών της.
• Κατανοούν τη μέθοδο της κοστολόγησης κατά Δραστηριότητες και των
χαρακτηριστικών της.
• Συντάσσουν Προϋπολογισμούς και να τους χρησιμοποιούν στη διαδικασία ανάλυσης
της απόδοσης.
• Χρησιμοποιούν τη Πρότυπη Κοστολόγηση και με τη βοήθεια της ανάλυσης
αποκλίσεων να αξιολογούν τις αποδόσεις των μάνατζερ.
• Χρησιμοποιούν τη διαδικασία προσδιορισμού κόστους-οφέλους και την οριακή
ανάλυση για τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.
• Αναγνωρίζουν χρηματοοικονομικούς και μη τρόπους μέτρησης της απόδοσης


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Διοικητική Λογιστική και Έννοιες Κόστους
 2. Ανάλυση Κόστους – Όγκου – Κέρδους
 3. Συστήματα Κοστολόγησης: Κοστολόγηση Κατά Παραγγελία
 4. Συστήματα Κοστολόγησης: Κοστολόγηση Κατά Φάση
 5. Συστήματα Κοστολόγησης: Κοστολόγηση Κατά Δραστηριότητες
 6. Κατάρτιση Προϋπολογισμού
 7. Ελαστικοί Προϋπολογισμοί και Ανάλυση της Απόδοσης
 8. Πρότυπη Κοστολόγηση
 9. Ανάλυση Βραχυπρόθεσμων Αποφάσεων
 10. Τιμολόγηση και Διαχείριση Κόστους
 11. Κατανομή κόστους, Κόστους τμημάτων υποστήριξης, κοινού κόστους
 12. Μέτρηση Απόδοσης, Ανταμοιβή

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος
• Datar, S., Rajan M., Horngren’s Λογιστική Κόστους, Διοικητική Προσέγγιση, Broken
Hill Ed., 2019
• Needles, Powers & Crosson, Τεχνικές και Διαχείριση Κόστους, Βάση για λήψη
επιχειρηματικών αποφάσεων, Broken Hill Ed., 2017