Εμπορικό Δίκαιο

29-06-18 web.xrh 0 comment

Εμπορικό Δίκαιο


ΧΡΔΙΚ03

Διδάσκων: Π. Σταϊκούρας
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η περιεκτική και ταυτόχρονα κατανοητή παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου περί των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων (φυσικών και νομικών προσώπων). Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για:
• την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της εμπορικής δράσης
• τις συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας
• την έννοια της «επιχείρησης» και του «επιχειρηματία»
• τα βασικά στοιχεία – ιδωμένα από μια θεωρητική όσο και πρακτική προσέγγιση – που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των εταιριών, με έμφαση στην
o ομόρρυθμη εταιρία
o ετερόρρυθμη εταιρία
o αφανή εταιρία
o κοινοπραξία
o ανώνυμη εταιρία
o εταιρία περιορισμένης ευθύνης
o ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Εισαγωγή στο δίκαιο και εμπορικό δίκαιο – εμπορικότητα και δίκαιο
 • Πηγές του εμπορικού δικαίου, συστήματα εμπορικότητα, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας
 • Η έννοια της «επιχείρησης»
 • Ενώσεις προσώπων – εταιρίες και βασικές αρχές που διέπουν τα νομικά πρόσωπα
 • Το σωματείο και η αστική εταιρία: θεμελιώδεις αρχές
 • Η ομόρρυθμη εταιρία
 • Η ετερόρρυθμη εταιρία
 • Η ανώνυμη εταιρία (η έννοια της «μετοχής», δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, δικαιώματα μειοψηφίας)
 • Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης
 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Α. Σινανιώτη, «Εμπορικό Δίκαιο – ΕΤΑΙΡΙΕΣ» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)
 • Ι. Ρόκας, «Εταιρίες» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2017)