Εμπορικό Δίκαιο

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Εμπορικό Δίκαιο

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΔΙΚ03 Εξάμηνο Σπουδών: 3ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/XTD115/

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στο δίκαιο και εμπορικό δίκαιο – εμπορικότητα και δίκαιο
 • Πηγές του εμπορικού δικαίου, συστήματα εμπορικότητα, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας
 • Η έννοια της «επιχείρησης»
 • Ενώσεις προσώπων – εταιρίες και βασικές αρχές που διέπουν τα νομικά πρόσωπα
 • Το σωματείο και η αστική εταιρία: θεμελιώδεις αρχές
 • Η ομόρρυθμη εταιρία
 • Η ετερόρρυθμη εταιρία
 • Η ανώνυμη εταιρία (η έννοια της «μετοχής», δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, δικαιώματα μειοψηφίας)
 • Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης
 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η περιεκτική και ταυτόχρονα κατανοητή παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου περί των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων (φυσικών και νομικών προσώπων). Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για:
• την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της εμπορικής δράσης
• τις συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας
• την έννοια της «επιχείρησης» και του «επιχειρηματία»
• τα βασικά στοιχεία – ιδωμένα από μια θεωρητική όσο και πρακτική προσέγγιση – που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των εταιριών, με έμφαση στην

 • ομόρρυθμη εταιρία
 • ετερόρρυθμη εταιρία
 • αφανή εταιρία
 • κοινοπραξία
 • ανώνυμη εταιρία
 • εταιρία περιορισμένης ευθύνης
 • ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Γενικές Ικανότητες

Αναλυτική και κριτική ικανότητα
Επαγωγική σκέψη
Ικανότητα υπαγωγής πραγματικών περιστατικών στο πεδίο εφαρμογής κανόνων
Ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων για την επίλυση προβλημάτων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (πχ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, CASE STUDIES) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ https://eclass.unipi.gr/courses/XTD115/

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις με power point 30
Συζήτηση και ανάλυση case studies που προέρχονται από νομολογιακά προηγούμενα 22
Αυτοτελής μελέτη φοιτητή 98
Σύνολο Μαθήματος (13 ώρες ανά πιστωτική μονάδα)150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές καλούνται να δώσουν σύντομες αλλά περιεκτικές απαντήσεις σε τέσσερα (4) προβλήματα-ερωτήσεις που έχουν την μορφή πρακτικών προβλημάτων με βάση τα case studies που έχουν συζητηθεί και αναλυθεί κατά τη διδασκαλία. Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται ισότιμα. H βαθμολογία πιθανών υπο-ερωτημάτων αναγράφεται στο φύλλο εξέτασης. Δεδομένου ότι τα case studies στα οποία εδράζονται οι ερωτήσεις των εξετάσεων έχουν συζητηθεί αναλυτικά κατά τη διδασκαλία, οι φοιτητές έχουν κατανοήσει πλήρως τόσο τον τρόπο αντιμετώπισης των πρακτικών προβλημάτων κατά την αξιολόγησή τους όσο και τα κριτήρια αξιολόγησής τους.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Α. Σινανιώτη, «Εμπορικό Δίκαιο – ΕΤΑΙΡΙΕΣ» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)
 • Ι. Ρόκας, «Εταιρίες» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2017)

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: