Ειδικά Θέματα Αξιολόγησης Επενδύσεων

23-12-22 web.xrh 0 comment

Ειδικά Θέματα Αξιολόγησης Επενδύσεων


Διδάσκων: Π. Ασημακόπουλος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές τις βασικές αρχές των μεθόδων αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων με ένα απλό, διαισθητικό, και πρακτικό τρόπο. Κύριος σκοπός είναι η λεπτομερή ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης των διάφορων επενδυτικών προγραμμάτων που κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία, αποδοτικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, λόγω των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων τους στη λειτουργία της και στη θυσία του κεφαλαίου που απαιτεί η υλοποίηση τους. Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση όλων των σταδίων αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων, ξεκινώντας από το προσδιορισμό και τη διαδικασία επιλογής επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχίζοντας στο χρονικό ορίζοντα του προγράμματος, τη συχνότητα και προσαρμογή των ταμειακών ροών στον εκάστοτε κίνδυνο του προγράμματος, τη σύγκριση εναλλακτικών επενδυτικών προγραμμάτων και τέλος στην ορθή επιλογή του πιο συμφέροντος επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Τέλος, βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η πρακτική εφαρμογή, με τη χρήση του Excel, όλων των χρηματοοικονομικών μεθόδων αξιολόγησης που καθορίζουν τη λήψη επενδυτικών προγραμμάτων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Ανασκόπηση στη χρήση Καθαρής Παρούσας Αξίας και άλλων παραδοσιακών κριτηρίων αξιολόγησης υπό συνθήκες βεβαιότητας
 2. Κανόνες λήψης Επενδυτικής Απόφασης – έμφαση στον κανόνα της Καθαρής Παρούσας Αξίας  και προσδιορισμός των χρηματικών ροών λαμβάνοντας υπόψη: αποσβέσεις, φόρους, τόκους και πληθωρισμού
 3. Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση σεναρίων
 4. Ανάλυση νεκρού σημείου
 5. Προσομοίωση Μόντε Κάρλο
 6. Πραγματικά δικαιώματα επιλογής και δέντρα λήψης αποφάσεων
 7. Αποτίμηση χρηματοδοτικών μισθώσεων

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Benninga S., Principles of Finance with Excel, 2nd Edition
 • Brealey, R., Myers, S., Allen, F., & Edmans, A., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, latest edition
 • Damodaran A., Applied Corporate Finance, Wiley, latest edition
 • Hillier D., Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Jordan B., Corporate Finance, McGraw-Hill, latest edition
 • Ross S., Westerfield R., Jaffe J, Jordan B., Core Principles and Applications of Corporate Finance, McGraw-Hill, latest edition