Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

22-10-20 web.xrh 0 comment

Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς


ΧΡΔΠΧΑ

Διδάσκων: Σ. Αναγνωστοπούλου
ECTS: 7.5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 5ο ή 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει βασικά θέματα λογιστικής αναγνώρισης και επιμέτρησης που σχετίζονται με συγκεκριμένα Δ.Π.Χ.Α.

Αναλύονται θέματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο γύρω από τα Δ.Π.Χ.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο, και επιμέρους σχετικά με αποθέματα, ενσώματα και άυλα πάγια καθώς και απομειώσεις της αξίας αυτών. Καλύπτονται διεξοδικά θέματα σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα (διακρίσεις, αναγνώριση και επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση). Αναλύονται επιπλέον πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένα πρότυπα όπως υπολογισμός βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή, λογιστική προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων, αναγνώριση εσόδων, μεταβολή σε λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, αναγνώριση λειτουργικών τομέων. Η παρουσίαση και ανάλυση των σχετικών προτύπων πραγματοποιείται με συστηματική χρήση παραδειγμάτων και χρήση εγγραφών ώστε να παρουσιαστούν οι εκάστοτε λογιστική χειρισμοί.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Θεσμικό πλαίσιο Δ.Π.Χ.Α., ο ρόλος του International Accounting Standards Board (IASB), περιεχόμενο-ανάλυση του Εννοιολογικού Πλαισίου IASB (IASB Conceptual Framework), θεμελιώδη και ενισχυτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά λογιστικής πληροφόρησης με βάση το Πλαίσιο, διαδικασία σύνταξης Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες Δ.Π.Χ.Α.

–           Θέματα Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με Αποθέματα (ΔΛΠ 2) και Γεωργία (ΔΛΠ 41).

–           Θέματα Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με Ενσώματα πάγια: κόστος αναγνώρισης ενσωμάτων παγίων, αποτίμηση ενσωμάτων παγίων μετά την αρχική αναγνώριση, υπόδειγμα κόστους και υπόδειγμα αναπροσαρμογής, χειρισμός κόστους που έπεται της απόκτησης, αποσβέσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. – απόσβεση συστατικών στοιχείων/τμημάτων παγίου (component approach), ανταλλαγές μεταξύ μη νομισματικών περιουσιακών στοιχείων (ΔΛΠ 16).

–           Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40)

–           Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού για απόκτηση/ιδιοκατασκευή ενσωμάτων παγίων  (ΔΛΠ 23).

–           Λογιστικός χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων (ΔΛΠ 20).

–           Απομειώσεις (impairments), αντιστροφές απομειώσεων (impairment reversals) (ΔΛΠ 36).

–           Εξαντλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ΔΠΧΑ 6).

–           Άυλα Πάγια,  Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development Expenses – R&D), υπεραξία εξαγορασθείσας επιχείρησης (goodwill) (ΔΛΠ 38).

–           Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεία του ενεργητικού (contingent liabilities and assets), παροχή εγγυήσεων τύπου διασφάλισης προϊόντων και υπηρεσιών – λογιστικοί χειρισμοί  (ΔΛΠ 37)

–           Κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα (ΔΛΠ 33)

–           Κατηγοριοποίηση (classification) χρηματοοικονομικών μέσων από τον εκδότη τους σε μέσα που ανήκουν στις υποχρεώσεις ή στα ίδια κεφάλαια με βάση το ΔΛΠ 32, λογιστική για compound instruments, μετατρέψιμα ομόλογα (convertible bonds) και μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, διαχωρισμός τμήματος υποχρέωσης και τμήματος ιδίων κεφαλαίων για μετατρέψιμα μέσα (debt and equity component) (ΔΛΠ 32)

–           Χρηματοοικονομικά μέσα: Μακροχρόνιες υποχρεώσεις, έκδοση ομολόγων υπέρ/υπό το άρτιο – απόσβεση premium/discount έκδοσης, μέθοδος του αποτελεσματικού επιτοκίου, έκδοση γραμματίων με μηδενικό κουπόνι – λογιστικοί χειρισμοί, αποτίμηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (ΔΠΧΑ 9)

–           Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αναγνώριση και επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις (financial assets and liabilities; debt, equity, derivative instruments; SPPI (solely payments for principal and interest) test)  (ΔΠΧΑ 9)

–           Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική καταχώριση και εγγραφές γεγονότων σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα (επιμέτρηση στην εύλογη αξία μέσω του αποτελέσματος ή μέσω των ιδίων κεφαλαίων, επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος – measurement at fair value through profit and loss/at fair value through other comprehensive income, measurement at amortised cost), το υπόδειγμα αναμενόμενων  ζημιών (expected loss model) (ΔΠΧΑ 9).

–           Διάκριση επενδύσεων σε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (ΔΛΠ 28) και θυγατρικές επιχειρήσεις (ΔΠΧΑ 10), βασικές αρχές.

–           Λογιστική μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16)

–           Αναγνώριση εσόδων – διαδικασία 5 βημάτων, θέματα σχετικά με την αναγνώριση εσόδων (παροχή εγγυήσεων, επιστροφές πωλήσεων) (ΔΠΧΑ 15)

–           Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές κι εκτιμήσεις (ΔΛΠ 8)

–           Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24)

–           Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς (ΔΛΠ 10)

–           Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα (ΔΠΧΑ 8)

–           Βασικά θέματα ενδιάμεσων εκθέσεων (ΔΛΠ 34)


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

– Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος

– Kieso E.D., Weygandt J.J., Warfield, D. (2019). Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, 2E, John Wiley and Sons, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.

– Καραγιώργος, Θ., Πετρίτης, Α. (2017).  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου ΟΕ.

 

Σχετική βιβλιογραφία:

– Κόντος, Γ. (2014) Χρηματοοικονομική Λογιστική – Σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελινικά Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Διπλογραφία.

– Νεγκάκης, Χ.. (2015). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Θεωρία και Εφαρμογές, Αειφόρος Λογιστική.

– Elliott/Elliott, J. (2015/2017), Financial Accounting and Reporting, Pearson, 17th or 18th Edition.

-Alexander/Britton/Jorissen/Hoogendoorn/van Mourik (2017), International Financial Reporting and  Analysis, Cengage, 7th Edition.

– Stolowy/Ding (2015), Financial Accounting and Reporting – A global perspective, Cengage, 5th Edition.

– Picker/Clarck/Dunn/Kolitz/Livne/Loftus/van der Tas (2016), Applying International Financial Reporting Standards, Wiley, 4th Edition.