ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Σύντομη Περιγραφή

 Η Ελεγκτική  είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη συστηματική εξέταση των βιβλίων και δικαιολογητικών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού με σκοπό την πιστοποίηση ή εξακρίβωση και την γνωμάτευση για τα γεγονότα τα οποία ανάγονται στην οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές πράξεις της επιχείρησης. Είναι σύνολο λογιστικών και οικονομικών ενεργειών που έχουν σαν σκοπό την εξακρίβωση θεμάτων αναγόμενων στη συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων

Η ενότητα αυτή εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του εσωτερικού ελέγχου και της διασφάλισης των εσωτερικών διαδικασιών. Θα αναλυθούν τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική πτυχή της διαδικασίας ελέγχου. Στη μαθησιακή διαδικασία  θα ληφθεί υπόψη και θα αναλυθεί το κομμάτι των  πρόσφατων εξελίξεων στην οργάνωση του επαγγέλματος, του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους επαγγελματίες και των παραγόντων που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη της πρακτικής των ελεγκτικών και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Ο φοιτητής θα κατανοήσει τα βασικά προβλήματα ελέγχου και διασφάλισης στα οποία οι ελεγκτές καλούνται να αντιμετωπίσουν και θα μάθει πώς να εφαρμόζει το κατάλληλο πλαίσιο και στρατηγική για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών. Ο φοιτητής θα επικεντρωθεί επίσης στις αρχές της ελεγκτικής και των λοιπών υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Η ενότητα στοχεύει επίσης στην κατανόηση της φύσης της λειτουργίας των ελεγκτικών και των λοιπών υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, καθώς και των αρχών των σχετικών διαδικασιών.

Θεματικές Ενότητες

  1. Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο,
  2. Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου,
  3. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου,
  4. Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου,
  5. Συναλλακτικός κύκλος προμηθειών και λογαριασμών πληρωτέων,
  6. Συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης αποθεμάτων και συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης διαθεσίμων,
  7. Συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης παγίων και έλεγχος συστημάτων πληροφορικής,
  8. Συναλλακτικός κύκλος πωλήσεων και λογαριασμών εισπρακτέων και συναλλακτικός κύκλος διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας,
  9. Εταιρική διακυβέρνηση
  10. Ειδικότερα ερωτηματολόγια και προγράμματα ελέγχου.

Χρησιμοποιούμενα βοηθήματα: