Ελεγκτική (ΠΜΣ)

01-04-22 web.xrh 0 comment

Ελεγκτική


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Σκοπός του Μαθήματος

Σχεδόν όλες οι επαγγελματικές θέσεις εργασίας έχουν τον έλεγχο (ελεγκτική) ως βασικό στοιχείο των συνεχιζόμενων και στρατηγικών ενεργειών τους. Ενώ ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, το μεγαλύτερο πλήθος των πτυχιούχων θα εφαρμόσει αξιολόγηση κινδύνου, εσωτερικό έλεγχο, αξιολόγηση συστημάτων, ιδέες και τεχνικές ελέγχου παρόμοιες με εκείνες ενός ορκωτού ελεγκτή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Έτσι, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των φοιτητών σχετικά με τις κρίσιμες πτυχές της διαχείρισης μιας ανάθεσης διασφάλισης και ελέγχου: αποδοχή, σχεδιασμός, διαχείριση, ανάπτυξη συμπερασμάτων και αναφορών (reporting). Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
➢ να κατανοήσουν και να συμβουλεύουν σχετικά με τα κανονιστικά, επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με εκείνους που διενεργούν αναθέσεις διασφάλισης / ελέγχου (audit)
➢ να κατανοήσουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και τη διαχείριση των αναθέσεων διασφάλισης / ελέγχου (audit) και τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες ανάθεσης διασφάλισης / ελέγχου (audit) μετριάζουν τους κινδύνους για εκείνους που διενεργούν τη ανάθεση
➢ να αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν αναθέσεις διασφάλισης / ελέγχου (audit) σύμφωνα με τους όρους των αναθέσεων και τα κατάλληλα ελεγκτικά πρότυπα
➢ Να καταλήγουν σε συμπεράσματα και να συντάσσουν αναφορές (reporting) σχετικά με τις αναθέσεις διασφάλισης / ελέγχου (audit) σύμφωνα με τους όρους των αναθέσεων και τα κατάλληλα ελεγκτικά πρότυπα.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Καραμάνης, Κωνσταντίνος (2008) Σύγχρονη ελεγκτική: Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 1η έκδοση, Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.
  • Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων”, Beasley Mark, Buckless Frank, Glover Steven, Prawitt, Broken Hill Publishers LTD εκδοτικός
  • Οι σημειώσεις του μαθήματος

Πρόσθετη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία :

  • Porter, B., Hatherly, D. and Simon, J. (2014), Principles of external auditing. Wiley, Hoboken, NJ.
  • Eilifsen, A., Messier, W. and Prawitt, D. (2014), Auditing and assurance services. McGrawHill, London
  • Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements, International Federation of Accountants, New York. (available at http://www.ifac.org).