Επενδύσεις και Θεσμικοί Επενδυτές (Master in Banking and Finance Law)

02-10-20 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1o Μέρος

Ι. Σκοπός

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών. Πιο συγκεκριμένα δίνεται προσοχή σε θέματα ανάλυσης μετοχών, ανάλυσης χαρτοφυλακίων μετοχών και αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίων μετοχών.

ΙΙ. Συγγράμματα

 • Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown and William N. Goetzmann (Nov 16, 2009 or earlier)  Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, Ltd.
 • Σημειώσεις
 • Σύνολο ερευνητικών άρθρων.
 • Σύνολο άλλων σχετικών άρθρων.

ΙΙΙ. Ασκήσεις

Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα παρέχεται στους σπουδαστές μια άσκηση σχετική με το τρέχον μάθημα παράδοσης την οποία κάθε σπουδαστής πρέπει να λύνει κάνοντας χρήση του Excel.

IV. Εργαστήριο Excel

ΟΙ φοιτητές θα κάνουν χρήση του Excel για την επίλυση διαφόρων πρακτικών προβλημάτων σχετικά με την διδακτέα ύλη.  Σε κάθε μάθημα θα δίνεται στους φοιτητές μια άσκηση την οποία θα λύνουν οι φοιτητές με τη βοήθεια του Excel. (Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει προηγούμενη γνώση του Excel).

V. Διοικητικές Λεπτομέρειες

Θα υπάρξει ένα τελικό διαγώνισμα. Το τελικό διαγώνισμα θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

VI. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου
 • Αξιολόγηση μετοχών με τη βοήθεια χρηματιστηριακών δεικτών
 • Αποδόσεις μετοχών
 • Αξιολόγηση μετοχών με τη βοήθεια στατιστικών μέτρων
 • Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων μετοχών
 • Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών
 • Αποδοτικά χαρτοφυλάκια
 • Συστηματικός κίνδυνος μετοχών
 • Αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων κεφαλαίων

2o Μέρος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου των θεσμικών επενδυτών στο παγκόσμιο αλλά και εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών ξεπερνούσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τα 44,78 τρις $ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πιο δημοφιλής θεσμός των θεσμικών επενδύσεων είναι αυτός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ύλη του μαθήματος ξεκινάει με μια σύντομη ιστορική αναδρομή των συλλογικών επενδυτικών σχημάτων και συνεχίζει με την περιγραφή των βασικών μορφών συλλογικών επενδύσεων ήτοι ανοικτού τύπου (open-end funds) και κλειστού τύπου (closed-end funds). Στη συνέχεια, περιγράφεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της εγχώριας αγοράς και την πρόσφατη εναρμόνιση του με την κοινοτική νομοθεσία με την καθιέρωση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εγχώρια αγορά. Τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του θεσμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με πρακτικά παραδείγματα καθώς και τα είδη που προσφέρονται στην εγχώρια αγορά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαλέξεων.  Επιπλέον, στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν οι έννοιες της παθητικής και ενεργητικής διαχείρισης και οι επιπτώσεις τους για την λειτουργία του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων γενικότερα. Σημαντικό τμήμα των διαλέξεων αφιερώνεται σε σύγχρονες μορφές θεσμικών επενδυτών όπως τα Κοινωνικά Υπεύθυνα Αμοιβαία Κεφάλαια, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, κλπ. Στο τελευταίο τμήμα των διαλέξεων παρουσιάζονται τα Hedge Funds και Vulture Funds και συζητείται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι συγκεκριμένοι θεσμικοί επενδυτές στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., 2009, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili
 • Συριόπουλος, Κ., Παπαδάμου, Σ., 2014, Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές, Εκδόσεις Utopia
 • Φίλιππας, Ν., 2010. Αμοιβαία Κεφάλαια: Η ελληνική πραγματικότητα και οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, Ιδιωτική Έκδοση.
 • Bodie, Z., Kane, A, Marcus, A, 2015, Επενδύσεις. Εκδόσεις  Utopia.
 • Bogle, J., 2015. On Mutual Funds: New Perspectives For The Intelligent Investor, Wiley Investment Classics.
 • Castelli, M., Scacciavillani, F. 2012. The New Economics of Sovereign Wealth Funds, Wiley.
 • Coggan, P.2008. A guide to Hedge Funds. The Economist Books.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 • Carhart, M., 1997. On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance 52, pp. 52-82.
 • Constantinides, G.M., Harris, M., Stulz, R. M. (Eds.),2013, Series:  Handbook of the Economics of Finance 2, Part A, North Holland.
 • French K., 2008, Presidential Address: The cost of active investing. Journal of Finance 63, pp. 1537-1573.
 • Huang, J-Z., Wang, Y., 2013. Should investors invest in hedge fund-like mutual funds? Evidence from the 2007 financial crisis. Journal of Financial Intermediation 22, pp. 482–512.
 • Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection. Journal of Finance 7, pp. 77-91.
 • Markowitz H., 1959, Portfolio selection: efficient diversification of investments,New York,
 • Sharpe, W. F., 1992, Asset allocation: management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management 18, pp.7-19
 • Wermers, Russ, 2000, Mutual fund performance: An empirical decomposition into stock picking, talent, style, transactions costs, and expenses, Journal of Finance 55, pp.1655-1695.