Φορολογική Λογιστική

03-07-18 web.xrh 0 comment

Φορολογική Λογιστική


ΧΡΦΟΛ01

Διδάσκων: Ε. Χαραμής
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να είναι να παρουσιάσει την έννοια της φορολογίας εισοδήματος για Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.) αλλά και για Φυσικά Πρόσωπα (Φ.Π.), όπως αυτά απεικονίζονται μέσα από τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (επικαιροποιημένος μέχρι και την πιο πρόσφατη κωδικοποίηση βάσει του Ν.4964/2022).
Αναλύονται η φορολογική αναγνώριση δαπανών, η κατάσταση φορολογικών αναμορφώσεων για επιχειρήσεις και ο τρόπος προσδιορισμού του τελικού φορολογητέου εισοδήματος.
Καλύπτονται ειδικά θέματα άμεσης φορολογίας, ειδικά θέματα φορολόγησης Φυσικών Προσώπων, ειδικά θέματα φορολόγησης Νομικών προσώπων, ειδικές κατηγορίες φόρων, φορολόγηση Ναυτιλιακών εταιρειών, φορολόγηση εξωχώριων εταιρειών και συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
Για όλες τις φορολογικές θεματικές ενότητες παρουσιάζεται και αναλύεται ο τρόπος λογιστικής εγγραφής και χρηματοοικονομικής απεικόνισης.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

– Έννοια φορολογικών εσόδων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων φόρων. Βασικές αρχές φορολογίας εισοδήματος. Ταξινόμηση των φόρων. Πλαίσιο κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ΚΦΕ – Ν.4172/20213, επικαιροποιημένος μέχρι την πιο πρόσφατη κωδικοποίηση).
– Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Π.): Υποκείμενο και αντικείμενο φορολόγησης. Χρόνος επιβολής του φόρου. Στάδια δημιουργίας εισοδήματος. Εντοπισμός και υπολογισμός πηγών φορολογητέου εισοδήματος. Συντελεστές υπολογισμού του φόρου. Μέθοδοι καταβολής του φόρου.
– Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν.Π.): Ορισμός φορολογητέου εισοδήματος, παραγωγικής δαπάνης και δαπάνης αναγνωριζόμενης φορολογικά. Υποκείμενα του φόρου. Απαλλασσόμενα Νομικά πρόσωπα. Χειρισμός ενδοομιλικών συναλλαγών. Εντοπισμός πηγών φορολογητέων εσόδων. Φορολογική αναμόρφωση κερδών. Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος. Φορολογικός συντελεστής. Δυνατότητα μεταφοράς ζημιών. Λογιστικές εγγραφές φορολογικών αντικείμενων.
– Παρουσίαση διαφορών και ειδικών παραμέτρων φορολόγησης ανά τύπο νομικής οντότητας.
– Ειδικά θέματα έμμεσης φορολογίας και επιρριπτόμενων φόρων. Εισαγωγή στην έννοια του ΦΠΑ και σε ειδικές φορολογίες. Σχετικές λογιστικές εγγραφές και απεικόνιση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
– Παρουσίαση και αναφορά εξειδικευμένων θεμάτων ειδικών φορολογικών πλαισίων. Φορολογία Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Φορολόγηση εξωχώριων (υπεράκτιων) εταιρειών. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
– Εβδομάδα 10: Εισαγωγή στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – Ν.4174/2013) και παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων επί αυτού.
– Πλήρης παρουσίαση λογιστικής καταγραφής και παρακολούθησης φορολογικών γεγονότων. Εγγραφές φόρου εισοδήματος. Εγγραφές ΦΠΑ. Εγγραφές λοιπών φόρων. Διαφορά φορολογικού αποτελέσματος με λογιστικό αποτέλεσμα. Λογιστικές εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος.
– «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», Γκίνογλου Δ., Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2017, 2η Έκδοση.

Σχετική Βιβλιογραφία:
– «ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ», Χέβας Δ., Εκδόσεις: Ε. ΜΠΕΝΟΥ, 2017, 6η Έκδοση.
– «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Σταματόπουλος Δ. & Καραβοκύρης Α., Εκδόσεις: FORIN Σταματόπουλος, 2020, 3η Έκδοση.