Φορολογική Λογιστική

03-07-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Φορολογική Λογιστική

Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΦΟΛΟ1 Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας46

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Ενότητα: Εισαγωγή στη Φοροτεχνική – Φορολογικό Δίκαιο .

2η Ενότητα: Γενικά για την Φορολογία Εισοδήματος.

3η Ενότητα: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

4η Ενότητα: Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

5η Ενότητα: Αναβαλλόμενη Φορολογία (ΔΛΠ)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βασικές γνώσεις στην φορολογία φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Αρχικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές διαφορές μεταξύ της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Φορολογικής Λογιστικής και το θεωρητικό υπόβαθρο της φορολογίας: έννοια, σκοπός, και ταξινόμηση των φόρων καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού φορολογικού συστήματος.

Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση των μεθόδων προσδιορισμού των φορολογικών εξόδων και των φορολογικών υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Α.Ε.). Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναβαλλόμενη φορολογία σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (ΔΛΠ 12). Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στην φορολογία φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων.

Γενικές Ικανότητες

• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις Power Point
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στον πίνακα
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής μελέτη55
Ατομική πρακτική εξάσκηση20
Προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις
23
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτές εξετάσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από τα παρακάτω συγγράματα:

  • Γκίνογλου, Δ. 2018. Φορολογική Λογιστική, Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
  • Καραγιώργος, Θ., 2016. Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις: Αφοί Καραγιώργου Ο.Ε.