Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

02-10-19 web.xrh 0 comment

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές


ΧΡΠΛΗ01

Διδάσκων: Ν. Κουρογένης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με βασικά στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών, όπως ο τρόπος λειτουργίας τους, το λειτουργικό σύστημα, ορισμένες βασικές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και δεδομένων, καθώς και με τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή των φοιτητών στη δημιουργία προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επιλεγεί η διδασκαλία της γλώσσας C.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Ο τρόπος λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

– Αριθμητική των Υπολογιστών – Συστήματα αρίθμησης

– Στοιχεία χειρισμού MSWord και Excel

Προγραμματισμός στη Γλώσσα C:

 • Δομή προγράμματος
 • Τύποι και δηλώσεις μεταβλητών
 • Δηλώσεις σταθερών
 • Εντολές εμφάνισης και λήψης δεδομένων
 • Εντολές ελέγχου
 • Εντολές επανάληψης
 • Πίνακες (Arrays) και Δείκτες (Pointers)
 • Συμβολοσειρές (Strings)
 • Συναρτήσεις
 • Προσπέλαση αρχείων στη C

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές, Ν. Κουρογένης, Σ. Χρυσικόπουλος, εκδόσεις Βαρβαρήγου