ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Γεώργιος Μ. Κατσιμπρής Ομ. Καθηγητής

Γραφείο 334   Τηλ.: 210- 414 2100 

E-mail: katsimb@unipi.gr

Περιεχόμενο Μαθήματος:

 

Ως γνωστόν, η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ο οποίος αναφέρεται στον βαθμό μεταβλητότητας των λειτουργικών κερδών της, και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που αναφέρεται στην χρηματοοικονομική μόχλευση που χρησιμοποιεί στην κεφαλαιακή της διάρθρωσή. Θα παρουσιάσουμε τον τρόπο μέτρησης του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου χρησιμοποιώντας τον βαθμό λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μόχλευσης αντίστοιχα. Επίσης, εξετάζεται η συνδυασμένη  επίδραση αυτών των κινδύνων στα κέρδη ανά μετοχή μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τον βαθμό συνδυασμένης μόχλευσης.

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η δημιουργία πλούτου για τους κοινούς μετόχους. Για να επιτευχθεί  ο στόχος αυτός, η επιχείρηση πρέπει να έχει αναπτύξει ένα καλοσχεδιασμένο στρατηγικό, λειτουργικό και χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές της χρηματοδοτικές ανάγκες και να είναι προετοιμασμένη να τις αντιμετωπίσει. Αυτό απαιτεί την πρόβλεψη (forecasting) των λογιστικών της καταστάσεων. Εδώ εξετάζεται πως μπορεί να εκτιμηθούν αυτές οι λογιστικές καταστάσεις κάτω από διαφορετικά σενάρια χρηματοοικονομικής πολιτικής.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της διοίκησης μια επιχείρησης αναλώνεται στην διαχείριση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία στις περισσότερες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 50% του συνόλου του ενεργητικού τους. Εδώ, παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές διαχείρισης του κεφαλαίου κινήσεως (working capital management). Δείχνεται πως οι βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μακροχρόνιων επενδυτικών προγραμμάτων (capital budgeting) μπορούν να τροποποιηθούν για να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαχείρισης των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης [των αποθεμάτων (inventory), των χρεωστών (accounts receivables), των χρεογράφων,  και των ταμειακών διαθεσίμων (cash)]. Παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του μεγέθους αυτών των περιουσιακών στοιχείων, και δείχνεται πώς προσδιορίζεται το άριστο μέγεθός τους.

 

Υποχρεωτικά Εγχειρίδια:   

Επιπλέον προτεινόμενη βιοβλιογραφία:

 

Τρόπος Αξιολόγησης:

Θα υπάρξουν δυο Mini Cases από το βιβλίο των ΒΕ και μια . Θα τις προετοιμάσετε σε ομάδες 2-3 φοιτητών και θα τις υποβάλλετε στις αναφερόμενες εβδομάδες. Επίσης, θα υπάρξει και μια τελική εξέταση. Η τελική εξέταση θα  αποτελείται από ασκήσεις και ερωτήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα βασιστεί 50% στις εργασίες και 50% στην τελική εξέταση του μαθήματος.

Τέλος, όπως πάντα, θα αποστέλλεται εγκαίρως, πριν από κάθε διάλεξη (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) το υλικό των διαφανειών των παρουσιάσεων του διδάσκοντος. Συνιστάται η ανάγνωσή τους πριν από την διάλεξη, ώστε να γίνεται ευκολότερη η κατανόηση τους και να έχετε την δυνατότητα για διευκρινιστικές ερωτήσεις.

 

Ενότητες Διαλέξεων:

1. Capital Structure Decisions: The Basics, BE Ch. 15, pp. 546-556
Ανάλυση Μόχλευσης, ΒΗ κεφ. 8, 1η Mini Case.

2. Financial Planning and Forecasting Financial Statements: BE Ch. 12
Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Αναγκών, ΒΗ κεφ. 11
2ο) 2η Mini Case του Ch 12 των ΒΕ.

3. Working Capital Management I: BE Ch 16
Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, ΒΗ κεφ. 12

3ο ) 3ο Mini Case του Ch. 16 των BE.

4. Working Capital Management II: BE Ch 16.
Διαχείριση Διαθεσίμων και Χρεογράφων, ΒΕ κεφ. 13, 14.

5. Working Capital Management III: BE Ch 16
Διαχείριση Απαιτήσεων, BΗ Ch 15.

6. Working Capital Management IV: BE Ch 16
Διαχείριση Αποθεμάτων, BΗ Ch 15