Λογιστική Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

01-04-22 web.xrh 0 comment

Λογιστική Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν:

α.   να κατανοήσουν τη φύση καθώς και τις ιδιαιτερότητες των λογαριασμών των τραπεζών, καθώς και των εταιρειών leasing και Factoring.

β.   να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που οδήγησαν στη διαμόρφωση των λογαριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων,

γ.   να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.

Το μάθημα αναλύεται στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες:

 • Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στο Πλαίσιο Αρχών
 • Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ)
 • Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά μέσα (χορηγήσεις, ομόλογα, καταθέσεις, repos, παράγωγα κλπ)

Γίνεται εκτενής ανάλυση βασικών εννοιών όπως του χρηματοοικονομικού μέσου, του ιστορικού κόστους, της εύλογης αξίας (fair-value), του πραγματικού επιτοκίου κ.λπ. Αναπτύσσονται οι αρχές αναγνώρισης και διακοπής αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησής τους.

 • Χορηγήσεις

Αναπτύσσεται σε βάθος η βασική αυτή εργασία των τραπεζών και συναφή αντικείμενα όπως ο εκτοκισμός, η εξυπηρέτηση και ο έλεγχος απομείωσης (impairment test).

 • Leasing, Leaseback και factoring

Αναλύονται με λεπτομέρεια τα σύγχρονα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία, η προέλευσή τους στα πλαίσια προστασίας του δανειστή καθώς και ο λογιστικός τους χειρισμός.

 • Ομόλογα

Αναλύονται έννοιες όπως η απόδοση μέχρι τη λήξη (yield-to-maturity), premium και discount, αποκοπή τοκομεριδίων (stripping) κ.λπ.

 • Καταθέσεις, repos, ομολογιακά δάνεια

Αναλύονται με σαφήνεια οι παραδοσιακές καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι άντλησης κεφαλαίων από τις Τράπεζες.

 • Λογαριασμοί αποτελεσμάτων (Τόκοι έσοδα, Τόκοι έξοδα, Καθαρό περιθώριο επιτοκίου, Πραγματικό επιτόκιο, Spread και margin, Προμήθειες κλπ)
 • Λογιστική των παραγώγων προϊόντων και λογιστική της αντιστάθμισης.

Γίνεται συνοπτική εισαγωγή στα παράγωγα και αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες της λογιστικής τους.

 • Κοστολόγηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον προσδιορισμό του κόστους μεταφοράς κεφαλαίων (Funds Transfer Pricing-FTP) που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την τιμολόγηση των προϊόντων και τη λήψη αποφάσεων

 • Οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.