Λογιστική Κόστους

11-10-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Λογιστική Κόστους

Διδάσκων: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus:

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι έξι ενότητες περιληπτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Έννοιες κόστους και Διοικητική Λογιστική
 • Συστήματα Κόστους και τεχνικές κόστους
  • Πλήρης Κοστολόγηση
   • Κοστολόγηση κατά παραγγελία
   • Κοστολόγηση κατά Φάση
  • Μεταβλητή Κοστολόγηση
  • Συστήματα με βάση την αξία
   • Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα
   • Λιτή Κοστολόγηση
   • Just In Time
   • Κοστολόγηση Αντίθετης Ροής
 • Πρότυπη Κοστολόγηση
 • Λογιστική Κόστους με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σχέδια

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Λογιστική Κόστους, αυτόνομος κλάδος της Λογιστικής, μαζί με τη Χρηματοοικονομική Λογιστική αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Λογιστικής, γνωστικού αντικειμένου υποστήριξης της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο μάθημα Ανάλυσης Κόστους κατ’ αρχάς ταξινομούνται, αναλύονται και παρουσιάζονται οι έννοιες του κόστους των λειτουργικών τμημάτων των οικονομικών μονάδων με κύριο αντικείμενο τα θέματα που αφορούν το κόστος παραγωγής των μεταποιητικών παραγωγικών μονάδων (βιομηχανικών και μη) και των μονάδων παροχής υπηρεσιών.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους παραγωγής καθώς και θέματα θεσμοθέτησης και ελέγχου προτύπων διαδικασιών και ελέγχου των εξ’ αυτών προσδιορισμένων αποκλίσεων και τέλος αναπτύσσονται θέματα σύνταξης προϋπολογισμών.

Στα μαθήματα αναπτύσσονται 6 ενότητες με θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές εφαρμογές.

Οι εξετάσεις γίνονται με επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων και με περιληπτικές απαντήσεις σε ερωτήματα θεωρητικής κατάρτισης.

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία