Μακροοικονομική II

29-06-18 web.xrh 0 comment

Μακροοικονομική II


ΧΡΜΑΚ02

Διδάσκων: Ν. Απέργης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Οι φοιτητές, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος, θα επιτύχουν:
Κατανόηση µακροοικονοµικών σχέσεων σε ανοικτά οικονομικά περιβάλλοντα, π.χ. μακροοικονομική πολιτική σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας.
Κατανόηση λειτουργίας μίας ανοικτής οικονομίας και έτσι να αξιολογούν/αναλύουν τις επιδράσεις οικονομικής πολιτικής και διαφόρων εξωγενών γεγονότων.
Κατανόηση και ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν σε μεγέθυνση του κατά κεφαλή ΑΕΠ
Κατανόηση και ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν σε μεταβολές της συνολικής κατανάλωσης και συνολικής επένδυσης
Κατανόηση και αξιολόγηση του πότε μία χώρα είναι πιθανόν να συσσωρεύσει δημόσιο χρέος, πότε το χρέος είναι μη βιώσιμο και τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά κρατικών χρεογράφων
Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν συναρτησιακές σχέσεις, διαγράμματα, και τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας για να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης βασικών μακροοικονομικών ζητημάτων
Είναι σε θέση να λύνουν ασκήσεις, προσδιορίζοντας μακροοικονομικά μεγέθη και υπολογίζοντας πως αυτά μεταβάλλονται όταν συμβαίνουν εξωγενή γεγονότα ή όταν αλλάζει η οικονομική πολιτική


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Ανοικτή Οικονομία: Εθνικός εισοδηματικός περιορισμός, ισοζύγιο πληρωμών, εμπορικό ισοζύγιο. Προσδιοριστικοί παράγοντες καθαρών εξαγωγών. Επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, προσδιοριστικοί παράγοντες των διεθνών ροών κεφαλαίου. Ισορροπία στην ανοικτή οικονομία. Ανάλυση επιδράσεων οικονομικής πολιτικής και εξωγενών γεγονότων. Ρόλος του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών, ρόλος του βαθμού διεθνούς κινητικότητας κεφαλαίου.

Θεωρία Μεγέθυνσης:  Λογιστική της μεγέθυνσης, κατάλοιπο Solow. Αποταμίευση & παραγωγικότητα στο υπόδειγμα Solow, δυναμική προσαρμογή και ισορροπία σταθερής κατάστασης. ‘Χρυσός κανόνας’ συσσώρευσης.  Γενικευμένο  υπόδειγμα Solow, τεχνολογία, ανθρώπινο κεφάλαιο, κρατικός τομέας. παγίδες φτώχειας, διεθνοποίηση αγορών. Απόλυτη & σχετική σύγκλιση κατά κεφαλή εισοδημάτων. Ενδογενής  μεγέθυνση, υπόδειγμα ΑΚ.

Θεωρία Κατανάλωσης & Επένδυσης: Διαχρονική επιλογή, Υπόδειγμα Κύκλου Ζωής, Υπόδειγμα Μόνιμου Εισοδήματος. Ο ‘γρίφος’ της κατανάλωσης, βραχυχρόνια & μακροχρόνια μέση ροπή προς κατανάλωση. Επένδυση, προσδοκίες & αβεβαιότητα. Υπόδειγμα παρούσας αξίας, υπόδειγμα απλού & σύνθετου επιταχυντή, νεοκλασικό υπόδειγμα επένδυσης, υπόδειγμα Tobin-Q.

Δημοσιονομικά Ελλείμματα & Δημόσιο Χρέος: Εισοδηματικός περιορισμός του κράτους, τρόποι χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών. Λόγοι δημιουργίας ελλειμμάτων, δυναμική ελλειμμάτων & δημόσιου χρέους, βιώσιμο και μη βιώσιμο χρέος. ‘Νομισματοποίηση’ ελλειμμάτων. Αγορές κρατικών χρεογράφων, ασφάλιστρα κινδύνου, κερδοσκοπία, οίκοι αξιολόγησης.

Θεωρίες προσδοκιών: Προσαρμοζόμνες και ορθολογικές προσδοκίες, οικονομική πολιτική σε καθεστώς ορθολογικών προσδοκιών.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μακροοικονομική, Gartner Manfred,
Μακροοικονομική Θεωρία: Μια προσέγγιση με μικροθεμελίωση, Barro J.Robert,
Μακροοικονομική, Frederic S. Mishkin