Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (MSc)

03-03-23 web.xrh 0 comment

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

 


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

Εξάμηνο: Δ’ Εξάμηνο (Επιλογής)

Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

Βασική Eλληνική Βιβλιογραφία

Κυριαζής, Δ. (2016). «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές», 2η έκδ., Αθήνα, Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ.

Ξένη Βασική Βιβλιογραφία

Damodaran, A. (2011). Applied Corporate Finance, 3nd edition, John Wiley & Sons.
De Pamphilis, D. (2014). Mergers, Acquisitions, and other Restructuring Activities. Elsevier Inc., 7th edition,
Sudarsanam, S. (2003). Creating Value from Mergers and Acquisitions : The Challenges. An Integrated and International Perspective. Prentice Hall, 2003.
Επιστημονικά άρθρα
1. Alexandridis, G., N. Antypas and N.Travlos (2017). Value creation from M&As : New evidence, Journal of Corporate Finance, 45, 623-650.
2. Alexandridis, G., Petmezas, D. and Travlos, N. (2010). Gains from Mergers and Acquisitions Around the World: New Evidence. Financial Management, 39 (4) : 1671-1695.
3. Draper, P. and Paudyal, K. (2006). Acquisitions : Private versus public. European Financial Management, 12, 57-80.
4. Ghosh, A. (2001). Does operating performance really improve following corporate acquisitions? Journal of Corporate Finance, 7, 151–178.
5. Golubov, A., Petmezas, D. and Travlos, N. (2012). Empirical M&A research: A review of methods, evidence and managerial implications. In the Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance edited by Adrian Bell, Chris Brooks and Marcel Prokopczuk published by Edward Elgar.
6. Ηealy P., Palepu & Ruback R. (1992). Does Corporate Performance improve after mergers ? Journal of Financial Economics, 31 : 135-175.
7. Hoberg, G. and Phillips, G. (2010). Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: A Text-Based Analysis. Review of Financial Studies, 23 : 3773-3811.
8. Kyriazis, D. and Diacogiannis, G. (2008). The Determinants of Wealth Gains in Greek Takeover Bids. International Research Journal of Finance and Economics, 22 :162-177.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Corporate Finance, Journal of Finance, Financial Management, European Financial Management, e.tc.
Διαδικτυακοί τόποι (Internet Sites)
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar
http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/