Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

19-06-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

 

 

Μάθημα: Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

 

 

Το μάθημα της Μίκρο-Μακροοικονομικής αποτελείται από δύο μέρη: τη Μικροοικονομική Ανάλυση και τη Μακροοικονομική Ανάλυση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Οικονομικών Αρχών η οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

             

 

Μέρος Α : Μικροοικονομική

Διδάσκων : Καθ. Εμ. Τσιριτάκης

 

 

Σχετικά Συγγράμματα

 

  1. Varian, “Μικροοικονομική. Μια σύγχρονή προσέγγιση”, Εκδόσεις Κριτική
  2. Rubinstein, “Lecture Notes in Microeconomic Theory. The Economic Agent”, Princeton University Press

 

 

Ενδεικτική Θεματολογία

 

Η ύλη θα καλύψει τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής, και συγκεκριμένα τη διατύπωση των προτιμήσεων και την αναπαράσταση τους από συναρτήσεις ωφελιμότητας, θεωρία καταναλωτή, θεωρία παραγωγού και δομή των αγορών

 

1) Προτιμήσεις – Ωφέλεια

 

2) Ωφέλεια σε καθεστώς αβεβαιότητας, αποστροφή κινδύνου και στοχαστική κυριαρχία

 

3) Θεωρία Καταναλωτή, επιλογή και ζήτηση

 

4) Θεωρία Παραγωγού, μεγιστοποίηση κέρδους, ελαχιστοποίηση κόστους και καμπύλες κόστους

 

5) Δομή αγορών, μονοπώλιο και μορφές ολιγοπωλίου

 

 

Μέρος Β : Μακροοικονομική

Διδάσκων : Καθηγητής Χ. Στεφανάδης

 

Εγχειρίδιο:

 

Gregory N. Mankiw and Mark P. Taylor, Οικονομική (3η Έκδοση), Τόμος Β, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2017. {Υποχρεωτικό}

 

 

Ενδεικτική Θεματολογία

 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις μεθόδους αξιολόγησης του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας.  Επικεντρώνεται στα βασικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να εξετάσουν τη γενική οικονομική κατάσταση μιας χώρας, όπως και για να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης αυτής της οικονομικής κατάστασης. Αναλύει τις αιτίες και μηχανισμούς της μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης.  Επίσης εξετάζει τις αιτίες και μηχανισμούς των οικονομικών υφέσεων (ή κρίσεων) και του πληθωρισμού, καθώς και τις σχετικές κυβερνητικές πολιτικές.

 

 

1)  Το Εθνικό Εισόδημα μιας Χώρας.

 

2)  Η Μέτρηση του Κόστους Ζωής.

 

3)  Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη.

 

4)  Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

 

5)  Θεωρία Επιχειρηματικών Κύκλων — Υφέσεις και Κρίσεις.

 

6)  Χρήμα και Πληθωρισμός.