Τίτλος Μαθήματος: Οικονομετρία

Διδάσκων: Νικόλαος Κουρογένης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΟΙΜ01  Εξάμηνο Σπουδών: 4ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Στατιστική 2

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική και Αγγλική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις47.5

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Η φύση της Οικονομετρίας και των οικονομικών δεδομένων
  • Το μοντέλο της απλής παλινδρόμησης
  • Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης: Εκτίμηση, συμπερασματολογία, ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων, χρήση λογαριθμικών συναρτησιακών μορφών
  • Επιπτώσεις της πολυσυγγραμμικότητας
  • Επιπτώσεις της παράλειψης μεταβλητών
  • Ποιοτικές πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές
  • Ετεροσκεδαστικότητα: ορισμοί, προβλήματα που προκαλεί και αντιμετώπισή τους
  • Τα υποδείγματα Logit και Probit

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής
(α) θα γνωρίζει τις θεμελειώδεις υποθέσεις για την εφαρμογή του γραμμικού υποδείγματος και την εκτίμησή του με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, αλλά και με εναλλακτικές μεθόδους,
(β) θα μπορεί να ερμηνεύει τις εκτιμημένες παραμέτρους του γραμμικού υποδείγματος καθώς και όταν χρησιμοποιούνται ο λογάριθμος μιας επεξηγηματικής ή της εξαρτημένης μεταβλητής. Επίσης θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από τους τυπικούς πίνακες που παράγουν οικονομετρικά πακέτα λογισμικού,
(γ) θα γνωρίζει τις επιπτώσεις παραβίασης των κλασικών υποθέσεων, όπως όταν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα, πολυσυγγραμμικότητα ή όταν έχει παραλειφθεί κάποια έπξηγηματική μετβλητή,
(δ) θα μπορεί να ελέγξει την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και θα γνωρίζει πώς αντιμετωπίζεται,
(ε) θα μπορεί να χρησιμοποιεί δίτιμες (dummy) μεταβλητές και να ερμηνεύει τους εκτιμημένους συντελεστές,
(στ) Θα γνωρίζει το σκοπό και τις βασικές ιδιότητες μη γραμμικών υποδειγμάτων (probit, logit).

Γενικές Ικανότητες

Μέσα στο πλαίσιο των συνδυαστικών δεξιοτήτων που θα αποκτήσει ο πτυχιούχος με την παρακολούθηση του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, το μάθημα της Οικονομετρίας αποσκοπεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει ικανότητες:
(α) στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
(β) στη λήψη αποφάσεων
(γ) στην αυτόνομη εργασία
(δ) στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
(ε) στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη135.5
Σύνολο Μαθήματος187.5

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Πραγματοποιείται διαμορφωτική και συμπερασματική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά είτε με προφορική εξέταση. Βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, σε ερωτήσεις σύντομης απάντησης και σε ερωτήσεις ανάπτυξης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια σύγχρονη προσέγγιση, 4η αμερικάνικη έκδοση (συγγρ. Jeffrey M. Wooldridge, εκδόσεις Παπαζήση)
  • Ενοποιημενες Ποσοτικες Μεθοδοι στα Οικονομικα, Ν. Πιττής,         Εκδόσεις Διπλογραφία