Οργανωσιακή Συμπεριφορά

02-03-21 web.xrh 0 comment

Οργανωσιακή Συμπεριφορά


ΧΡΟΣΥ01

Διδάσκων: Φ. Νταλιάνης
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αποσκοπούμε να:

Παρουσιάσουμε τις βασικές θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς
Αναλύσουμε τους βασικούς παράγοντες που αποτελούν το βασικό κορμό της προσωπικότητας
Παρουσιάσουμε τις κυριότερες θεωρίες που αφορούν τον τρόπο αλλά και τη διαδικασία της παρακίνησης.
Δούμε πως δημιουργούνται και συμπεριφέρονται οι ομάδες
Περιγράψουμε πως η δύναμη, η επιρροή και η εξουσία συνδέονται με το φαινόμενο της ηγεσίας
Αναλύσουμε τις βασικότερες θεωρίες ηγεσίας
Παρουσιάσουμε τα θέματα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας και λήψης αποφάσσεων


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο α) να κατανοηθεί το γιατί και το πώς της συμπεριφοράς των εργαζομένων (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) στις επιχειρήσεις καθώς και οι συνέπειές της και β) να παράσχει τεχνογνωσία (επιστημονικά τεκμηριωμένη) αντιμετώπισης / χειρισμού θεμάτων συμπεριφοράς, για βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της αποτελεσματικότητας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν:

  • Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς
  • Ατομικές διαφορές
  • Προσωπικότητα
  • Αξίες, στάσεις, αντίληψη
  • Παρακίνηση
  • Συμπεριφορά και δυναμική των ομάδων
  • Ηγεσία
  • Επικοινωνία
  • Δύναμη, επιρροή και εξουσία
  • Λήψη αποφάσεων

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Χυτήρης, Λ. (2017). Οργανωσιακή συμπεριφορά. Εκδόσεις Μπένος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68393817)

Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2019). Οργανωσιακή ψυχολογία & συμπεριφορά (2η Έκδοση). Εκδόσεις ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ

Robbins S. P. & Judge T. A. (2018) Οργανωσιακή συμπεριφορά (2η έκδοση). Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.

Greenberg J. , Baron Α. R., Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος (επιμ. – μετ.) (2013). Οργανωσιακή ψυχολοία και συμπεριφορά. Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.