Οργανωσιακή Συμπεριφορά

02-03-21 web.xrh 0 comment

Οργανωσιακή Συμπεριφορά


ΧΡΟΣΥ01

Διδάσκων: Α. Μπουραντά
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά (OΣ) που είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη που δανείζεται στοιχεία από τη ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την πολιτική επιστήμη. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις θεωρίες της OΣ και να τους ενδυναμώσει να τις εφαρμόσουν στην πράξη σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Θεματικές ενότητες μαθήματος:
• Εισαγωγικές έννοιες
• Ατομικές διαφορές
• Προσωπικότητα
• Αξίες, Στάσεις, Αντίληψη
• Παρακίνηση
• Ηγεσία
• Επικοινωνία
• Διοίκηση ομάδων
• Διευθέτηση Συγκρούσεων
• Διοίκηση Αλλαγών
• Δύναμη – Εξουσία – Επιρροή


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Χυτήρης, Λ. (2017). Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα.
  • Κάτου, Α. (2017). Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Ζυγός, Αθήνα.
  • Combe, C. (2021). Εισαγωγή στη Διοίκηση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Colquitt, J., LePine, J. and Wesson, M. (2021), Organizational Behaviour. Improving Performance and Commitment in the Workplace, New York: McGraw-Hill Irwin.
  • Buchanan, D.A. and Huczynski, A.A. (2020), Organizational Behavior, New York:
  • Bratton, J. Gold, J. Bratton, A. and Steele L. (2022), Human Resource Management, New York: Bloomsbury Academic.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: