Παράγωγα Αξιόγραφα

29-06-18 web.xrh 0 comment

Παράγωγα Αξιόγραφα


ΧΡΠΑΞ01

Διδάσκων: Ν. Εγγλέζος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 5ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων που αποτελούν σήμερα ενεργητικό τμήμα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη χρήση των παραγώγων προϊόντων, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις τεχνικές αποτίμησής τους σε εναλλακτικά μαθηματικά υποδείγματα. Επίσης θα παρουσιαστούν στρατηγικές arbitrage, επενδυτικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, και μέτρα ποσοτικοποίησης του επενδυτικού κινδύνου που σχετίζονται με την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Συμβόλαια Μελλοντικής και Προθεσμιακής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, ΣΠΕ) : Ορολογία – Απολαβές – Τυποποίηση – Λειτουργία Περιθωρίων – Αποτίμηση – Arbitrage – Αντιστάθμιση Κινδύνου
 • Αγορές Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Δικαίωμα Αγοράς και Πώλησης – Βασικές Θέσεις – Διαγράμματα Απολαβών και Κ/Ζ – Τυποποίηση – Συναλλαγές – Προμήθειες – Περιθώρια – Τίτλοι Επιλογής – Εκτελεστικά Δικαιώματα Μετοχών – Μετατρέψιμα Ομόλογα
 • Ιδιότητες Δικαιωμάτων Μετοχών: Βασικές Υποθέσεις – Παράγοντες που Επιδρούν στην Αξία των Δικαιωμάτων – Φράγματα Arbitrage – Ισοτιμία Κλήσης Επίδοσης – Πρόωρη Εξάσκηση Αμερικανικών Δικαιωμάτων – Η Επίδραση των Μερισμάτων
 • Δικαιώματα Προαίρεσης και Επενδυτικές Στρατηγικές: Θέσεις σε ένα Δικαίωμα και στον Υποκείμενο Τίτλο – Ερμηνεία της Ισοτιμίας Κλήσης Επίδοσης – Ανοδικό Άνοιγμα – Καθοδικό Άνοιγμα – Άνοιγμα Πεταλούδας – Τριγωνοειδές Άνοιγμα – Τραπεζοειδές Άνοιγμα
 • Διωνυμικό Υπόδειγμα: Διωνυμικά Δέντρα Ενός Βήματος – Διωνυμικά Δέντρα Δύο Βημάτων – Αποτίμηση με Ακίνδυνα Χαρτοφυλάκια – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αποτίμηση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα
 • Στοχαστικές Διαδικασίες και Λήμμα του Itô: Είδη Στοχαστικών Διαδικασιών – Μαρκοβιανή Ιδιότητα – Ασθενής Αποτελεσματικότητα της Αγοράς – Στοχαστικές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου – Διαδικασίες Wiener – Γενικευμένες Διαδικασίες Wiener – Διαδικασίες Itô – Η Διαδικασία για τις Τιμές των Μετοχών και Ερμηνεία των Παραμέτρων – Λήμμα του Itô και Εφαρμογές
 • Υπόδειγμα των Black & Scholes: Λογαριθμοκανονική Ιδιότητα των Τιμών των Μετοχών – Κατανομή Ρυθμού Απόδοσης – Ιστορική Μεταβλητότητα – ΜΔΕ των Black, Scholes & Merton – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Τύποι Αποτίμησης των Black & Scholes – Τεκμαρτή Μεταβλητότητα – Επίδραση των Μερισμάτων
 • Συντελεστές Ευαισθησίας: Καλυμμένες και Ακάλυπτες Θέσεις – Η Στρατηγική Τερματισμού Απώλειας – Δέλτα – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα – Θήτα – Γάμμα – Σχέση μεταξύ Δέλτα, Θήτα και Γάμμα – Βέγα – Δέλτα, Γάμμα και Βέγα Ουδέτερα Χαρτοφυλάκια – Ρο

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • J. C. Hull, Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα, 2017.
 • Θ. Πουφινάς – Χρ. Φλώρος, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Εκδόσεις Ιωάννης Μούργκος, Αθήνα, 2014.
 • C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson, 2022.