Παράγωγα Αξιόγραφα (Μεταπτυχιακό)

19-06-19 web.xrh 0 comment

Μάθημα: Παράγωγα Αξιόγραφα

 

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων που αποτελούν σήμερα ενεργητικό τμήμα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη χρήση των παραγώγων προϊόντων, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις τεχνικές αποτίμησής τους σε εναλλακτικά μαθηματικά υποδείγματα. Επίσης θα παρουσιαστούν κερδοσκοπικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, και μέτρα ποσοτικοποίησης του επενδυτικού κινδύνου που σχετίζονται με την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • John C. Hall, Options, Futures, And Other Derivatives, 10th Edition, Pearson, 2018.

 

Δομή του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 • Συμβόλαια Μελλοντικής και Προθεσμιακής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, ΣΠΕ) : Ορολογία – Απολαβές – Τυποποίηση – Λειτουργία Περιθωρίων – Επιτόκια – Αποτίμηση – Κερδοσκοπία – Απόδοση Διευκόλυσνης – Αντιστάθμιση Κινδύνου – Βάση Κινδύνου – Λόγος Αντιστάθμισης Ελάχιστης Διακύμανσης.
 • Συμφωνίες Ανταλλαγής: Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ορολογία – Κέρδη/Ζημιές – Τυπικές Χρήσεις – Ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή – Επιχείρημα Συγκρητικού Πλεονεκτήματος – Αποτίμηση – Επιτόκιο Ανταλλαγής – Συμφωνίες Ανταλλαγής Συναλλάγματος – Πιστωτικός Κίνδυνος
 • Αγορές Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Δικαίωμα Αγοράς και Πώλησης – Βασικές Θέσεις – Διαγράμματα Απολαβών και Κ/Ζ – Τυποποίηση – Συναλλαγές – Προμήθειες – Περιθώρια – Τίτλοι Επιλογής – Εκτελεστικά Δικαιώματα Μετοχών – Μετατρέψιμα Ομόλογα.
 • Ιδιότητες Δικαιωμάτων Μετοχών: Βασικές Υποθέσεις – Παράγοντες που Επιδρούν στην Αξία των Δικαιωμάτων – Φράγματα Κερδοσκοπίας – Ισοτιμία Κλήσης Επίδοσης – Πρόωρη Εξάσκηση Αμερικανικών Δικαιωμάτων – Η Επίδραση των Μερισμάτων.
 • Δικαιώματα Προαίρεσης και Κερδοσκοπικές Στρατηγικές: Θέσεις σε ένα Δικαίωμα και στον Υποκείμενο Τίτλο – Ερμηνεία της Ισοτιμίας Κλήσης Επίδοσης – Ανοδικό Άνοιγμα – Καθοδικό Άνοιγμα – Άνοιγμα Πεταλούδας – Τριγωνοειδές Άνοιγμα – Τραπεζοειδές Άνοιγμα.
 • Διωνυμικό Υπόδειγμα: Διωνυμικά Δέντρα Ενός Βήματος – Διωνυμικά Δέντρα Δύο Βημάτων – Αποτίμηση με Ακίνδυνα Χαρτοφυλάκια – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αποτίμηση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα.
 • Στοχαστικές Διαδικασίες και Λήμμα του Itô: Είδη Στοχαστικών Διαδικασιών – Μαρκοβιανή Ιδιότητα – Ασθενής Επάρκεια της Αγοράς – Στοχαστικές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου – Διαδικασίες Wiener – Γενικευμένες Διαδικασίες Wiener – Διαδικασίες Itô – Η Διαδικασία για τις Τιμές των Μετοχών και Ερμηνεία των Παραμέτρων – Λήμμα του Itô και Εφαρμογές.
 • Υπόδειγμα των Black & Scholes: Λογαριθμοκανονική Ιδιότητα των Τιμών των Μετοχών – Κατανομή Ρυθμού Απόδοσης – Ιστορική Μεταβλητότητα – Η ΜΔΕ των Black, Scholes & Merton – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Τύποι Αποτίμησης των Black & Scholes – Τεκμαρτή Μεταβλητότητα – Η Συμβολή των Μερισμάτων.
 • Συντελεστές Ευαισθησίας: Καλυμμένες και Ακάλυπτες Θέσεις – Η Στρατηγική Τερματισμού Απώλειας – Δέλτα – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα – Θήτα – Γάμμα – Σχέση μεταξύ Δέλτα, Θήτα και Γάμμα – Βέγα – Δέλτα, Γάμμα και Βέγα Ουδέτερα Χαρτοφυλάκια – Ρο.
 • Αξία σε Κίνδυνο: Μέτρο VaR – Μέτρο C-VaR – Ιστορική Προσομοίωση – Προσέγγιση Δημιουργίας Μοντέλους – Γραμμικό Μοντέλο – Μέθοδοι Ελέγχου.

 

 

Σημειώσεις του μαθήματος θα διανέμονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.