Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική (Μεταπτυχιακό)

01-04-22 web.xrh 0 comment

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο (Επιλογής)

ΘΕΜΑ 1: Η έννοια της «Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής» (Sustainable Finance). European Green Deal και ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Εναλλακτικές πτυχές της βιώσιμης χρηματοοικονομικής.

ΘΕΜΑ 2: Υποχρέωση  δημοσιοποίησης πληροφοριών των Εταιριών σχετικά με τις επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στο κλίμα – Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

ΘΕΜΑ 3: Τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance). Το Διεθνές πλαίσιο και η  σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ν.  4548/2018, Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις». Ποιο είναι το άριστο και εφικτό σύνολο κριτηρίων ESG? Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα του ενός τέτοια σύνολα? Ποιος θέτει τα κριτήρια? Ποιος ελέγχει την εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις? Πώς το ESG-score μιας επιχείρησης συνδέεται (ή πρέπει να συνδέεται) με την χρηματοδότηση της επιχείρησης?

ΘΕΜΑ 4 : O Κανονισμός για την ταξινόμηση Taxonomy Regulation (EU) 2020/852 και η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την βιώσιμη χρηματοδότηση.

ΘΕΜΑ 3: Η λειτουργία των αγορών. Πώς οι σύγχρονες μεγάλες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις επηρεάζουν την λειτουργία των αγορών κεφαλαίου. Οι «πράσινες επενδύσεις». Είναι οι πράσινες επενδύσεις η λύση για μια βιώσιμη ανάπτυξη? Ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρηθεί μια επένδυση «πράσινη»?

ΘΕΜΑ 5: Κριτήρια ESG και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Asset Management). Πώς η εισαγωγή των κριτηρίων ESG επηρεάζει την απόφαση του asset manager για το πώς θα επενδύσει? Είναι τα κριτήρια ESG ισοδύναμα με τα γνωστά παραδοσιακά κριτήρια επιλογής μετοχών? Είναι το στοιχείο ESG ένα εξτρα στοιχείο ρίσκου? Παράδειγμα: Αν μιά επιχείρηση υποκαταστήσει τονα άνθρακα ως ενεργειακή της πηγή με μιά καθαρότερη μορφή ενέργειας, αυτή η επιχείρηση αναλαμβάνει ένα επιπρόσθετο χρηματοοικονομικό ρίσκο? Πώς τιμολογείται μια τέτοια ενέργεια?

ΘΕΜΑ 6: Κατασκευή χαρτοφυλακίων ESG στη πράξη. Ο κάθε φοιτητής θα κατασκευάσει το δικό του επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ESG και θα αξιολογήσει την συμπεριφορά του σε όρους απόδοσης/ρίσκου.

ΘΕΜΑ 7: Συγγραφή ενός «Sustainability Report». Τι θα πρέπει ένα τέτοιο report να περιέχει? Από πού ο συντάκτης του report αντλεί πληροφορία και δεδομένα? Θέματα αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας. Τι λέει η νομοθεσία επ’ αυτού? Ζητήματα  Αθέμιτου Ανταγωνισμού.