ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

 

Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

 

Μέρος Α : Ποσοτικές Μέθοδοι

Διδάσκων : Επικ. Καθηγητής Ν. Εγγλέζος

 

Σκοπός του Μαθήματος

 

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται βασικά εργαλεία και μέθοδοι από τα μαθηματικά που συναντώνται εκτενώς σε όλο το εύρος της χρηματοοικονομικής θεωρίας και ανάλυσης. Σκοπός του μαθήματος είναι να υποκινήσει τη μελέτη των σχετικών μαθηματικών τεχνικών μέσα από αναλυτικά προβλήματα που αναφέρονται στην οικονομία, κι έπειτα να τις εφαρμόσει σε κατάλληλα οικονομικά υποδείγματα. Συνδέοντας τις τεχνικές με τις εφαρμογές τους, θεμελιώνει την άρρηκτη σχέση μεταξύ των ποσοτικών μεθόδων και της οικονομικής θεωρίας.

 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 

 

Επιπρόσθετη – Προαιρετική Βιβλιογραφία

 

 

 

Δομή του Μαθήματος

 

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Β : Στατιστική

Διδάσκων :  Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κουρογένης

 

Ύλη προπαρασκευαστικού μαθήματος στη Στατιστική:

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια Συγγράμματα:

 

Επιπρόσθετη – Προαιρετική Βιβλιογραφία