Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

29-06-18 web.xrh 0 comment

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος


ΧΡΧΡΗ27

Διδάσκων: Δ. Βολιώτης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην αγορά των προϊόντων σταθερού εισοδήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομολογιακές εκδόσεις.

 

Η ύλη περιγράφει τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία των αγορών  χρέους και εξηγεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στα ομόλογα, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την διαδικασία αποτίμησης των ομολόγων, να υπολογίζουν την θεωρητική τιμή τους και να διακρίνουν τους βασικούς κινδύνους που υπαγορεύουν την τιμή τους στην δευτερογενή αγορά.

 

Συμπληρωματικά, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον κίνδυνο της μεταβλητότητας της τιμής των ομολόγων από τις μεταβολές των επιτοκίων, όπως επίσης να είναι σε θέση να προτείνουν αντισταθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού.

 

Τέλος,  οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τα βασικά υποδείγματα διαμόρφωσης της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων, ώστε να κατανοήσουν την επίδρασή της στις γενικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται  στις αγορές ομολόγων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

1) Εισαγωγή. Περιγραφή Ομολόγων – Εκδότες Ομολόγων -Χαρακτηριστικά λήξης – Σταθερό και Κυμαινόμενο τοκομερίδιο – Ομόλογα με Ενσωματωμένα Δικαιώματα  – Οι κίνδυνοι των ομολόγων

2) Αποτίμηση ομολόγων. Θεωρητική τιμή ομολόγου –  Υπολογισμός με χρήση της παρούσας αξίας ληξιπρόθεσμης ράντας – Τρέχον και Προθεσμιακό επιτόκιο ως επιτόια προεξόφλησης – Υπολογισμός αναλογούντων τόκων

3) Απόδοση στην Λήξη. Η Απόδοση στην Λήξη ως εσωτερική απόδοση – Σχέση τιμής ομολόγου με Απόδοση στη Λήξη –  Συμβατικά μέτρα μέτρησης Απόδοσης – Συνολική Απόδοση

4) Μεταβλητότητα τιμής ομολόγου.  Μέτρηση κινδύνου από μεαταβολή του επιτοκίου με χρήση του DV01’ – Διάρκεια – Διάρκεια Macaulay -Τροποποιημένη Διάρκεια – Κυρτότητα – Υπολογισμός Διάρκειας και Κυρτότητας για Χαρτοφυλάκια Ομολόγων

5) Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις.  Διαφορά Αναφοράς – Σχετική Διαφορά Απόδοσης – Λόγος αποδόσεων – Παράγοντες διαφοράς Αποδόσεων

6) Αξιόγραφα Δημοσίου. Κατηγορίες προιόντων σταθερού εισοδήματος του Δημοσίου – Τιμαριθμοποιημένα Ομόλογα (TIPS) – Δημοπρασίες Αξιιογράφων –  Τιμή Εντόκων – Ομόλογα χωρίς κουπόνι

7) Εταιρικά Ομόλογα. Εμπορικά μεσοπρόθεσμα ομόλογα – Εμπορικά Αξιόγραφα – Ομόλογα με εξασφαλίσεις – πιστωτές χαμηλής εξασφάλισης – Διαβαθμίσεις Πιστωτικού Χρέους – Μεσοπρόθεσμα Γραμμάτια – Εμπορικά Χρεόγραφα

8) Υποδείγματα επιτοκίου. Μονοπαραγοντικά υποδείγματα -Διωνυμικά υποδείγματα -Υποδείγματα συνεχούς χρόνου – Διωνυμικές προσεγγίσεις υποδειγματων συνεχούς χρόνου (Ho-Lee, Vasicek, CIR)

9) Ομόλογα με δικαιώματα ανάκλησης. Στατική διαφορά αποδόσεων – Δομικά στοιχεία ομολόγων με ανάκληση – Υπόδειγμα αποτίμησης Kalotay -Williams – Fabozzi – Αποτίμηση με δικαίωμα ανάκλησης

10) Συμβόλαια Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου. CDS – Κατηγορίες Πιστωτικών Γεγονότων – CDS μεμονωμένου οφειλέτη – CDS σταθερής ανάκτησης – Αποτίμηση CDS


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Frank J. Fabozzi. Αγορά Ομολόγων. Ανάλυση και Στρατηγικές, (2016). Εκδόσεις Broken Hill
  • Bruce Tuckman. Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος, (2010), Εκδόσεις Παπαζήση