Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

01-04-22 web.xrh 0 comment

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Σκοπός του μαθήματος:
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναδείξει την συμβολή της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης στην
διαμόρφωση εναλλακτικών προσεγγίσεων της οικονομικής ανάλυσης, που αφορά επενδυτικές και
καταναλωτικές επιλογές. Οι επιλογές των οικονομικών παικτών, ατόμων και επιχειρήσεων, αντανακλούν
συμπεριφορές οι οποίες δεν απόλυτα ορθολογικές αλλά ούτε και τυχαίες. Η συμπεριφορική
χρηματοοικονομική συνοψίζει τις συμπεριφορές αυτές με την γενική ονομασία heuristics, και αναλύει
την προέλευση τους, αλλά κυρίως μελετά τις επιπτώσεις των συμπεριφορών αυτών σε οικονομικές και
επενδυτικές αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο μάθημα διαπιστώνουν ότι οι
επιλογές τους συμπίπτουν με τις προβλέψεις των heuristics και αποκλίνουν από την αυστηρή
ορθολογικότητα που απαιτούν τα υποδείγματα της κλασσικής οικονομικής ανάλυσης.

Περιεχόμενα:
1. Τα θεμέλια της χρηματοοικονομικής: Η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας

Ορθολογικές προτιμήσεις και η συνάρτηση χρησιμότητας
Μεγιστοποίηση της αναμενόμενης χρησιμότητας
Αποστροφή κινδύνου
Allais paradox

2. Ορθολογικότητα και ψυχολογία: Η θεωρία της Προοπτικής

Αποστροφή ζημίας
Συνάρτηση αξίας και συμπεριφορική στάθμιση
Νοητική λογιστική (Mental accounting)
Πλαισίωση (Framing)

3. Heuristics

Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness)
i. Conjunction fallacy
ii. Base rate neglect
Αγκίστρωση και συντηρητισμός (Anchoring and Conservatism)
Υπέρ-αυτοπεποίθηση (Overconfidence)
4. Οι επιπτώσεις των Heuristics στις Επενδυτικές αποφάσεις
5. Noise trading and limits to arbitrage

2

Η αξιολόγηση γίνεται με εξετάσεις κατά το 50% του βαθμού και από ομαδική εργασία. Η ομαδική
εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση ακαδημαϊκού άρθρου, και την δημιουργία ερευνητικού σχεδίου
σχετικού με το άρθρο, και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Βιβλιογραφία:
Σπύρος Σπύρου: Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ
L. Ackert and R. Deaves: Behavioral Finance, SOUTH WESTERN
D. Just: Introduction to Behavioral Economics, WILEY
Μ. Statman: Behavioral Finance, CFA Institute Research Foundation