Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

11-10-18 web.xrh 0 comment

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων


ΧΡΘΛΑ01

Διδάσκων: Ν. Πιττής
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος των διαλέξεων, οι φοιτητές-φοιτήτριες αναμένεται να μπορούν να:
• Διατυπώσουν ένα πρόβλημα Λήψης Αποφάσεων στην τυπική του μορφή προκειμένου να το επιλύσουν χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους
• Διακρίνουν μεταξύ των περιπτώσεων κινδύνου και αβεβαιότητας, ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο για την επίλυση του αντίστοιχου προβλήματος Λήψης Αποφάσεων
• Αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική Θεωρία
• Εφαρμόζουν τα θεωρητικά αποτελέσματα σε πρακτικά προβλήματα στην εργασία τους


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην αρχή της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
  1. Οι τρείς τύποι των αποφάσεων: επενδυτικές, χρηματοδοτικές και διανομής κερδών
  2. Μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων ή όλων των ενδιαφερομένων μερών; Διαφορετικές προσεγγίσεις βάσει των διαφορετικών χωρών δραστηριοποίησης της πολυεθνικής επιχείρησης που σχετίζεται με διαφορετικό νομικό πλαίσιο, και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
 2. Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου και η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου σε διεθνές περιβάλλον
  1. Το CAPM και άλλα υποδείγματα (APT, 3factor Fama and French, κ.λπ) για την αποτίμηση του κινδύνου και απόδοσης στην πράξη
  2. Κίνδυνος χώρας, συναλλαγματικός κίνδυνος, επιχειρηματικός κίνδυνος και χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η σχέση τους με τους παράγοντες betas των μετοχών.
  3. Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc) και τα συστατικά τους στοιχεία (κόστος κεφαλαίου κοινών μετοχών, betas, και κόστους δανεισμού) για διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με διαφορετικά περιθώρια πιστωτικού κινδύνου κρατικού χρέους, συναλλαγματικό κίνδυνο και διαφορετικό επίπεδο πληθωρισμού.
 3. H αναζήτηση της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης διεθνών επιχειρήσεων
  1. Μέθοδος του Κόστους Κεφαλαίου (τυπική και βελτιωμένη μορφή)
  2. Μέθοδος της Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας
  3. Μέθοδος συγκρισίμων εταιριών κλάδου
 4. Μέθοδοι Αποτίμησης διεθνών επιχειρήσεων
  1. Προεξοφλημένες Ροές μερισμάτων
  2. Προεξοφλημένες ελεύθερες ταμειακές ροές και η σχέση αυτών με την μερισματική πολιτική για την αποτίμηση εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. τράπεζες)
  3. Συγκρίσιμες εταιρίες κλάδου
  4. Αποτίμηση με εισηγμένων (ιδιωτικών) εταιριών

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Πιττής Ν. Σημειώσεις Διαλέξεων