ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διδάσκων:  Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης,

Διδάκτωρ Νομικής Παν/μίου Φραγκφούρτης

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς, ενωσιακού και ελληνικού, προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές με αυτό και να είναι σε θέση να κατανοούν θέματα κεφαλαιαγοράς που είναι πάντοτε επίκαιρα και με τα οποία είναι καθημερινά αντιμέτωποι, αλλά και να χειριστούν θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης. Η θεωρητική ανάπτυξη της ύλης θα συνοδεύεται από πρακτικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν την εμπέδωση της θεματικής, καθώς και από συζήτηση νομολογίας.

 Προτεινόμενα συγγράμματα :

Δ. Αυγητίδη, Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδοση, 2019, και

Β. Τουντόπουλου, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2015.

Η διδασκαλία θα γίνει με τη βοήθεια διαφανειών που θα είναι διαθέσιμες στον οικείο διαδικτυακό τόπο, στον οποίο πρόσβαση θα έχουν αποκλειστικά οι φοιτητές του μαθήματος. Εκεί θα αναρτηθούν επίσης και μελέτες και δικαστικές αποφάσεις.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει επί τη βάσει γραπτής εξέτασης. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλάβουν προαιρετικές εργασίες. Για τον τελικό προσδιορισμό του βαθμού θα ληφθεί υπόψη και η συμμετοχή του κάθε φοιτητή στη συζήτηση κατά τη διδασκαλία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, καθώς και προκειμένου να κανονισθεί συνάντηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email μου:

d.tsibanoulis@tsibanoulis.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 

Ι.      Διαμόρφωση  του  σύγχρονου  δικαίου  της  κεφαλαιαγοράς  παράλληλα  με  την  εξέλιξη  του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού δικαίου

 1. Η επίδραση του παράγωγου ενωσιακού δικαίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση του ελληνικού ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς / χρηματιστηριακού δικαίου την τελευταία 40ετία.
 2. Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 3. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά κεφαλαίων
 4. Ενιαία εσωτερική αγορά και Financial Services Action Plan
 5. Η σχέση του δημοσίου/εποπτικού δικαίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς και ασφαλιστικού δικαίου) με το ιδιωτικό δίκαιο.
 6. Νομική διάσταση  και  νομικές  επιπτώσεις   της  τελευταίας  χρηματοοικονομικής  κρίσης   στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

 

ΙΙ.  Επενδυτικές Υπηρεσίες

 1. Το δίκαιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών: Ο ν. 2396/1996, ο ν. 3606/2007 και ο ν. 4514/20
 2. Προϋπόθεση εφαρμογής  των  ειδικών  διατάξεων  της  νομοθεσίας  για  την  παροχή  επενδυτικών υπηρεσιών
 3. Επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες
  1. Η λήψη  και  διαβίβαση  εντολής  και  η  εκτέλεση  εντολής  προς  κατάρτιση  συναλλαγής  επί χρηματοπιστωτικού μέσου
  2. Η  απ’   ευθείας   πώληση   και   αγορά   χρηματοπιστωτικών   μέσων   κατά   την   άσκηση   της δραστηριότητας του εμπόρου τίτλων
  3. διαχείριση χαρτοφυλακίου
  4. παροχή επενδυτικών συμβουλών
  5. Υπηρεσίες αναδόχου
  6. Παροχή πιστώσεων προς κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων
 4. Χρηματοπιστωτικά μέσα
 5. Οι πάροχοι  επενδυτικών  υπηρεσιών  (ΕΠΕΥ,  πιστωτικά  ιδρύματα,  ΑΕΔΑΚ,  ΑΕΕΔ,  Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι)
 6. Οργανωτικοί κανόνες των φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών («ΕΠΕΥ»)
  1. Υποχρεώσεις απορρέουσες από τους οργανωτικούς κανόνες κατατείνουσες στη δημιουργία προϋποθέσεων προσήκουσας εκτέλεσης της παροχής
  2. Η υποχρέωση διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων (segregation) για την προστασία των συμφερόντων του πελάτη – προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας περιουσιακών στοιχείων
  3. Οι οργανωτικοί κανόνες ως μέτρο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων
  4. Η τήρηση αρχείων από ΕΠΕΥ ως προϋπόθεση λογοδοσίας
  5. Υποχρεώσεις ενημέρωσης μετά την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας ως προϋπόθεση της παρακολούθησης της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παρόχου της επενδυτικής υπηρεσίας και της παροχής προσήκουσας λογοδοσίας
 7. Η άδεια λειτουργίας
  1. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
  2. Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
  3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας και ειδική εκκαθάριση
 8. Κανόνες για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων
 9. Οι κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και η προστασία των επενδυτών
  1. Προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη: Προσήκουσα πληροφόρηση των επενδυτών για τον πάροχο της επενδυτικής υπηρεσίας, τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης και, ενδεικτικώς:
   1. α) για την πολιτική εκτέλεσης εντολών («βέλτιστη εκτέλεση εντολής»)
   2. β) για την αντιπαροχή (inducements): Προμήθειες, αμοιβές και έξοδα
   3. γ) για θέματα εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών και φύλαξης των τίτλων
  2. Υποχρεώσεις πριν από την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας
   1. Υποχρέωση του παρόχου της επενδυτικής υπηρεσίας για τη λήψη πληροφοριών από τον πελάτη και την ενημέρωση του πελάτη ως προϋπόθεση για την προσήκουσα εκτέλεση της παροχής του παρόχου της επενδυτικής υπηρεσίας
   2. Αξιολόγηση συμβατότητας και καταλληλότητας του πελάτη
  3. Κατηγοριοποίηση πελατών και μέτρο επιμέλειας κατά την παροχή των κατ’ ιδίαν επενδυτικών υπηρεσιών
  4. Υποχρεώσεις του  παρόχου  της  επενδυτικής  υπηρεσίας  και  προσήκουσα  εκπλήρωση  ανά επενδυτική υπηρεσία
  5. λήψη και διαβίβαση εντολής και η εκτέλεση εντολής προς κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικού μέσου
   1. Διαφοροποίηση της λήψης και διαβίβασης εντολής από την εκτέλεση εντολής
   2. Κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών
   3. Τρόπος και «τόπος» εκτέλεσης της εντολής
   4. Προϋποθέσεις για την εξωχρηματιστηριακή κατάρτιση συναλλαγής
  6. απ’ ευθείας κατάρτιση συναλλαγής με πελάτη επί χρηματοπιστωτικού μέσου (διενέργεια συναλλαγών του παρόχου της επενδυτικής υπηρεσίας για ίδιο λογαριασμό με αντισυμβαλλόμενο πελάτη)
  7. διαχείριση χαρτοφυλακίου
  8. παροχή επενδυτικών συμβουλών
  9. αφοροποίηση της ευθύνης του παρόχου επενδυτικής υπηρεσίας ως προς θέματα συνδεόμενα με τον εκδότη των χρηματοπιστωτικών μέσων αναλόγως της παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας
 10. Υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ κατά την παροχή παρεπομένων υπηρεσιών
  1. Η φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα: Οι υποχρεώσεις του θεματοφύλακα
  2. Η παροχή πιστώσεως στον αντισυμβαλλόμενο επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικού μέσου μέσω της ΕΠΕΥ
  3. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση και άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα
  4. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή
 11. Υποχρέωση συνεχούς τήρησης κανόνων εσωτερικής οργάνωσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς: Σημασία για τις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις με τους συναλλασσομένους
 12. Προϋποθέσεις ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής (αδικοπρακτικής) ευθύνης κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών
  1. Η επίπτωση που έχουν στο δίκαιο της αποζημίωσης οι κανόνες εσωτερικής οργάνωσης των ΕΠΕΥ ως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις συνδεόμενες με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την προσήκουσα παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των συμφερόντων των συναλλασσομένων
  2. Προσδιορισμός των  υποχρεώσεων  και  της  ευθύνης  της  ΕΠΕΥ  στη  βάση  της  πράγματι παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας – Η de facto / σιωπηρή κατάρτιση συμβάσεων
 13. Τα Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών

IΙΙ. Τα Κεντρικά Μητρώα Τίτλων και οι κανόνες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών

 1. Τα Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων –
 2. Ακινητοποίηση και αποϋλοποίηση τίτλων

Κανόνες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί τίτλων / Post trading rules

ΙV. Πρωτογενής Αγορά Κεφαλαίων

 1. Δημόσια προσφορά τίτλων / πρόσκληση στο κοινό
 2. Δημόσια προσφορά τίτλων vs ιδιωτική τοποθέτηση
 3. To Ενημερωτικό Δελτίο
 4. Η υποχρέωση ενημέρωσης για τον εκδότη και τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά τη διάθεση – προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων
 5. Ο ανάδοχος και η ευθύνη του για την προσήκουσα πληροφόρηση του επενδυτή κατά τη διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο αναδοχής ή «τοποθέτησης» χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης
 6. Προσήκουσα πληροφόρηση του επενδυτή: Το ενημερωτικό δελτίο και η ευθύνη του αναδόχου.
 7. Ευθύνη του εκδότη και ευθύνη μελών του Δ.Σ. και τρίτων που επιμελούνται του ενημερωτικού δελτίου

V.  Η  Δευτερογενής  Αγορά  Κεφαλαίων:  Οι  οργανωμένες  /  ρυθμιζόμενες  αγορές,  οι  Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης και οι Μηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης

 1. Έννοια και κανόνες λειτουργίας και αδειoδότησης οργανωμένων / ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ
 1. Διαχειριστής οργανωμένων αγορών – ΠΜΔ
 2. Πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης
 3. Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης

VI.  Η κατάχρηση αγοράς (Ν. 4443/2016 – Κανονισμός 596/2014/ΕΕ)

 1. Το νομοθετικό πλαίσιο για τις πράξεις «κατάχρησης της αγοράς»
 2. Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς ως θεσμού: το γενικά προστατευόμενο έννομο αγαθό
 3. Βασικές διαφοροποιήσεις  μεταξύ  του  Ν.  4443/2016  και  του  Κανονισμού  596/2014/ΕΕ  περί κατάχρησης της αγοράς σε σχέση με το Ν. 3340/2005
 4. Η κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών
 5. Η χειραγώγηση στην κεφαλαιαγορά