Χρήμα και Τράπεζες

29-06-18 web.xrh 0 comment

Χρήμα και Τράπεζες


ΧΡΤΡΑ 01

Διδάσκων: Γκ. Χαρδούβελης, Εμ. Τσιριτάκης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα

 • Παρουσιάζει και αναλύει  τον ρόλο του χρήματος στην οικονομία,
 • παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών  στην ροή κεφαλαίων από τους πλεονασματικούς στους ελλειμματικούς φορείς της οικονομίας,
 • αναλύει τον προσδιορισμό των επιτοκίων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο και την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην διαδικασία διαμεσολάβησης,
 • αναλύει τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην προσφορά χρήματος,
 • παρουσιάζει και αναλύει τα βασικά εργαλεία της νομισματικής πολιτικής,
 • παρουσιάζει και αναλύει την λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς διαθεσίμων,
 • παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Η έννοια του χρήματος
  1. Ορισμός και ιδιότητες του χρήματος
  2. Είδη χρήματος
  3. Μέτρηση του χρήματος
  4. Σχέση του χρήματος με επιτόκια και πληθωρισμό
 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
  1. Χρηματοπιστωτικές αγορές
  2. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  3. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα
 3. Προσδιορισμός επιτοκίων
  1. Θεωρία δανειακών κεφαλαίων
  2. Θεωρία προτίμησης ρευστότητας
 4. Διάρθρωση επιτοκίων
  1. Ενσωμάτωση του κινδύνου στην δομή των επιτοκίων
  2. Διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων και καμπύλη αποδόσεων
 5. Ασύμμετρη πληροφόρηση και διαμεσολάβηση
 6. a. Τα κόστη της ασύμμετρης πληροφόρησης
 7. b. Ο ρόλος της διαμεσολάβησης στην επίλυση των προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης
 8. c. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
 9. Βασικές αρχές τραπεζικής διοίκησης
  1. Διαχείριση ενεργητικού τραπεζών
  2. Διαχείριση υποχρεώσεων τραπεζών
  3. Τραπεζικοί κίνδυνοι
 10. Νομισματική πολιτική τραπεζικό σύστημα και προσφορά χρήματος
  1. Δημιουργία χρήματος από το τραπεζικό σύστημα και ο πολλαπλασιαστής
  2. Εργαλεία νομισματικής πολιτικής, πράξεις ανοικτής αγοράς, υποχρεωτικά διαθέσιμα και πάγιες διευκολύνσεις
  3. Διατραπεζική αγορά διαθεσίμων
 11. Το Ευρωπαικό σύστημα κεντρικών τραπεζών και η άσκηση της νομισματικής πολιτικής
  1. Στρατηγική άσκησης νομισματικής πολιτικής ευρωσυστήματος
  2. Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Χρήμα και Τράπεζες, Α. Νούλα, 2015.