Χρήμα και Τράπεζες

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Χρήμα και Τράπεζες

Διδάσκων: Γκίκας Χαρδούβελης, Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΤΡΑ01 Εξάμηνο Σπουδών: 4ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 7.5

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η έννοια του χρήματος
  1. Ορισμός και ιδιότητες του χρήματος
  2. Είδη χρήματος
  3. Μέτρηση του χρήματος
  4. Σχέση του χρήματος με επιτόκια και πληθωρισμό
 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
  1. Χρηματοπιστωτικές αγορές
  2. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  3. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα
 3. Προσδιορισμός επιτοκίων
  1. Θεωρία δανειακών κεφαλαίων
  2. Θεωρία προτίμησης ρευστότητας
 4. Διάρθρωση επιτοκίων
  1. Ενσωμάτωση του κινδύνου στην δομή των επιτοκίων
  2. Διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων και καμπύλη αποδόσεων
 5. Ασύμμετρη πληροφόρηση και διαμεσολάβηση
 6. a. Τα κόστη της ασύμμετρης πληροφόρησης
 7. b. Ο ρόλος της διαμεσολάβησης στην επίλυση των προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης
 8. c. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
 9. Βασικές αρχές τραπεζικής διοίκησης
  1. Διαχείριση ενεργητικού τραπεζών
  2. Διαχείριση υποχρεώσεων τραπεζών
  3. Τραπεζικοί κίνδυνοι
 10. Νομισματική πολιτική τραπεζικό σύστημα και προσφορά χρήματος
  1. Δημιουργία χρήματος από το τραπεζικό σύστημα και ο πολλαπλασιαστής
  2. Εργαλεία νομισματικής πολιτικής, πράξεις ανοικτής αγοράς, υποχρεωτικά διαθέσιμα και πάγιες διευκολύνσεις
  3. Διατραπεζική αγορά διαθεσίμων
 11. Το Ευρωπαικό σύστημα κεντρικών τραπεζών και η άσκηση της νομισματικής πολιτικής
  1. Στρατηγική άσκησης νομισματικής πολιτικής ευρωσυστήματος
  2. Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • Παρουσιάζει και αναλύει  τον ρόλο του χρήματος στην οικονομία,
 • παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών  στην ροή κεφαλαίων από τους πλεονασματικούς στους ελλειμματικούς φορείς της οικονομίας,
 • αναλύει τον προσδιορισμό των επιτοκίων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο και την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην διαδικασία διαμεσολάβησης,
 • αναλύει τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην προσφορά χρήματος,
 • παρουσιάζει και αναλύει τα βασικά εργαλεία της νομισματικής πολιτικής,
 • παρουσιάζει και αναλύει την λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς διαθεσίμων,
 • παρουσιάζει και αναλύει τον ρόλο και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • κατανοούν την σχέση μεταξύ της διαδικασίας διαμόρφωσης των επιτοκίων και της οικονομικής συγκυρίας,
 • κατανοούν την διαμόρφωση της καμπύλης επιτοκίων και των πληροφοριών που απορρέουν από αυτήν,
 • κατανοούν τους τρόπους που η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση επιλύει τα προβλήματα της ασύμμετρης πληροφόρησης,
 • κατανοούν τα αίτια και την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών κρίσεων και των επιπτώσεών τους στην πραγματική οικονομία,
 • κατανοούν τις επιπτώσεις των αποφάσεων της νομισματικής πολιτικής στα επιτόκια τον πληθωρισμό και την απασχόληση

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής,
 • κατανόηση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών,
 • αναγνώριση των επιπτώσεων των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων στην πραγματική οικονομία
 • Σύνθεση των αλληλεπιδράσεων  μεταξύ κεντρικής τράπεζας, εμπορικών τραπεζών και πραγματικής οικονομίας

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 135.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση: 100%

 • Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις κρίσεως