Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων


ΧΡΧΡΗ 02

Διδάσκων: Εμ. Τσιριτάκης – Π. Ασημακόπουλος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα
• Παρουσιάζει και αναλύει τις κυριότερες επιχειρηματικές αποφάσεις, επενδυτική, χρηματοδοτική και μερισματική σε περιβάλλον ρίσκου και ασύμμετρης πληροφόρησης,
• περιγράφει τις κύριες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μετόχων των δανειστών και των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης και τις συνέπειές τους σε σχέση με τον κεντρικό στόχο της επιχείρησης που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της,
• αναλύει τις επιδράσεις της μόχλευσης στην αξία της επιχείρησης,
• αναλύει τις επιδράσεις της μερισματικής πολιτικής στην αξία της επιχείρησης,
• αναλύει την απόφαση εισαγωγής στο χρηματιστήριο.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Επιχειρηματικό περιβάλλον
  1. Αποφυγή του ρίσκου, σχέση ρίσκου και απόδοσης
  2. Ασύμμετρη πληροφόρηση
  3. Πρόβλημα αντίθετης επιλογής και ηθικού κινδύνου – Κόστος αντιπροσώπευσης
 • Στόχοι της επιχείρησης
  1. Μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης
  2. Μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων
  3. Μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής
 • Υποδείγματα αποτίμησης, Αποτελεσματικές αγορές και Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
  1. Υπόδειγμα CAPM
  2. Υπόδειγμα ΑΡΤ
  3. Μορφές αποτελεσματικότητας
  4. Συμπεριφορικές μεροληψίες
 • Κεφαλαιακή δομή
  1. Υπόδειγμα Modigliani-Miller (MM)
  2. Υπόδειγμα Trade-off
  3. Υπόδειγμα Pecking order
 • Μερισματική πολιτική
  1. Επιστροφή μετρητών στους μετόχους
  2. Επαναγορά μετοχών
  3. Ανακοίνωση αύξησης ή μείωσης του μερίσματος
 • Άντληση κεφαλαίων
  1. Venture capital
  2. Εισαγωγή στο χρηματιστήριο
  3. Διαδικασία γενικής προσφοράς
  4. Διαδικασία δικαιωμάτων προτίμησης
 • Μέθοδοι και διαδικασία αποτίμησης επιχειρήσεων
  1. Μέθοδος APV
  2. Υπόδειγμα FCE
  3. Υπόδειγμα FCF-WACC

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ross, Westerfield, Jaffe, Εκδόσεις Broken Hill, Οκτώβριος 2017.