Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Διδάσκων: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΧΡΗ02 Εξάμηνο Σπουδών: 4ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις47.5

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Επιχειρηματικό περιβάλλον
  1. Αποφυγή του ρίσκου, σχέση ρίσκου και απόδοσης
  2. Ασύμμετρη πληροφόρηση
  3. Πρόβλημα αντίθετης επιλογής και ηθικού κινδύνου –  Κόστος αντιπροσώπευσης
 2. Στόχοι της επιχείρησης
  1. Μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης
  2. Μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων
  3. Μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής
 3. Υποδείγματα αποτίμησης, Αποτελεσματικές αγορές και Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
  1. Υπόδειγμα CAPM
  2. Υπόδειγμα ΑΡΤ
  3. Μορφές αποτελεσματικότητας
  4. Συμπεριφορικές μεροληψίες
 4. Κεφαλαιακή δομή
  1. Υπόδειγμα Modigliani-Miller (MM)
  2. Υπόδειγμα Trade-off
  3. Υπόδειγμα Pecking order
 5. Μερισματική πολιτική
  1. Επιστροφή μετρητών στους μετόχους
  2. Επαναγορά μετοχών
  3. Ανακοίνωση αύξησης ή μείωσης του μερίσματος
 6. Άντληση κεφαλαίων
  1. Venture capital
  2. Εισαγωγή στο χρηματιστήριο
  3. Διαδικασία γενικής προσφοράς
  4. Διαδικασία δικαιωμάτων προτίμησης
 7. Μέθοδοι και διαδικασία αποτίμησης επιχειρήσεων
  1. Μέθοδος APV
  2. Υπόδειγμα FCE
  3. Υπόδειγμα FCF-WACC

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • Παρουσιάζει και αναλύει τις κυριότερες επιχειρηματικές αποφάσεις, επενδυτική, χρηματοδοτική και μερισματική σε περιβάλλον ρίσκου και ασύμμετρης πληροφόρησης,
 • περιγράφει τις κύριες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μετόχων των δανειστών και των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης και τις συνέπειές τους σε σχέση με τον κεντρικό στόχο της επιχείρησης που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της,
 • αναλύει τις επιδράσεις της μόχλευσης στην αξία της επιχείρησης,
 • αναλύει τις επιδράσεις της μερισματικής πολιτικής στην αξία της επιχείρησης,
 • αναλύει την απόφαση εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • κατανοούν την διαδικασία λήψεως χρηματοοικονομικών αποφάσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις,
 • αποτιμήσουν την αξία των επιχειρηματικών επενδύσεων καθώς και ολόκληρης της επιχείρησης,
 • να κατανοούν τις επιπτώσεις στις χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών των εταιρικών ανακοινώσεων που αφορούν της εισαγωγή στο χρηματιστήριο, τα κέρδη, τα μερίσματα της κεφαλαιακής δομής, κλπ.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Αποτίμησης επενδύσεων και επιχειρήσεων
 • Αναγνώριση των επιπτώσεων των επιχειρηματικών εξελίξεων στην χρηματιστηριακή αγορά
 • Σύνθεση των αλληλεπιδράσεων  μεταξύ επιχειρηματικών αποφάσεων, αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του δημοσίου

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη135.5
Σύνολο Μαθήματος187.5

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση: 100%

 • Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις κρίσεως

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ross, Westerfield, Jaffe, Εκδόσεις Broken Hill, Οκτώβριος 2017.

– Συναφή εγχειρίδια:

Υλικό