ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»

ΜΑΘΗΜΑ: Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Δρ. Πρόδρομος Βλάμης

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pvlamis@unipi.gr

Σκοπός και περιγραφή του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές του (εξαιρετικά ανερχόμενου στην Ελλάδα) κλάδου της χρηματοοικονομικής που αφορά την ακίνητη περιουσία (real estate finance). Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος θα περιστραφεί γύρω από τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

 1. Μέθοδοι αποτίμηση  μεμονωμένων  επενδύσεων  σε  κατοικίες  και  εμπορικά ακίνητα (residential and commercial real estate valuation methods).
 2. Χρηματοοικονομική ανάλυση    (budgeting)   και    χρηματοδότηση    (financing) ακινήτων.
 3. Τιτλοποίηση ακινήτων (securitisation), επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (Real Estate Investment Trust-REITs).
 4. Διαχείριση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Portfolio Management: Real Estate Stocks and Assets).

Περιεχόμενα του μαθήματος

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα θέματα που θα καλυφθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες. Όλες οι έννοιες, οι κανόνες, τα αξιώματα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του μαθήματος, πλαισιώνονται με κατάλληλα γραφήματα, αριθμητικά παραδείγματα ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και υπολογιστικά υποδείγματα προκειμένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων προς εξέταση.

Η αναλυτική διάρθρωση της ύλης ανά θεματική ενότητα έχει ως εξής:

1η Εβδομάδα

Τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική αγορά ακινήτων και η κρίση χρηματοδότησης στην Ελλάδα: Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισής της.

2η Εβδομάδα

Εισαγωγικές έννοιες και επισκόπηση χρηματοοικονομικών ακίνητης περιουσίας

3η Εβδομάδα

Κωδικοποίηση των προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελληνική  αγορά  ακινήτων  για τους ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές. Σκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά ακινήτων.

4η Εβδομάδα

Η Αμερικάνικη χρηματοοικονομική κρίση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης (The 2007 Sub-prime Loan Market Crisis)

5η Εβδομάδα

Χρηματοοικονομική ανάλυση (budgeting) και χρηματοδότηση (financing)  ακινήτων

6η Εβδομάδα

Η ακίνητη περιουσία ως επενδυτικό προϊόν: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα. Επενδύσεις σε ακίνητα: άμεσες-έμμεσες.

Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Investment Trusts-REITs)

7η Εβδομάδα

Διαχείριση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων

8η Εβδομάδα

Ανάπτυξη ακινήτων: θεωρία και πράξη.

9η Εβδομάδα

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου – προβλήματα

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου-προοπτικές

Μέθοδοι  χρηματοοικονομικής  αξιοποίησης  της  ακίνητης  περιουσίας  του  ελληνικού Δημοσίου

10η Εβδομάδα

Γενικές αρχές εκτιμήσεων (αγοραίες, αντικειμενικές και επενδυτικές αξίες ακινήτων). Τα δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς.

Μέθοδοι  αποτίμησης  μεμονωμένων  επενδύσεων  σε  κατοικίες  και  εμπορικά  ακίνητα (Residential and Commercial real estate valuation)

Επανάληψη – Λύση Αποριών για τις τελικές εξετάσεις

Ισχυρά  σημεία  του  μαθήματος

 

 1. Όλες οι έννοιες, οι κανόνες, τα αξιώματα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του μαθήματος, πλαισιώνονται με κατάλληλα γραφήματα, αριθμητικά παραδείγματα ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και υπολογιστικά υποδείγματα προκειμένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων προς εξέταση.
 2. Δεν προαπαιτούνται συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις στο αντικείμενο της χρηματοοικονομικής της κτηματαγοράς για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το μάθημα. Τα όποια απαραίτητα μαθηματικά και κάποιοι βασικοί αλγεβρικοί κανόνες θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του μαθήματος.
 3. Για την καλύτερη κατανόηση των αμιγώς εμπειρικών θεμάτων της διδακτέας ύλης προγραμματίζεται η οργάνωση στα πλαίσια του μαθήματος περιορισμένου αριθμού διαλέξεων από διακεκριμένους ομιλητές και έμπειρα ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
 4. Θα διανεμηθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι σημειώσεις του διδάσκοντα σε μορφή word και power point slides καθώς και η σχετική αρθρογραφία από επιστημονικά περιοδικά προκειμένου αυτοί να διευκολυνθούν στην προετοιμασία τους για τις τελικές εξετάσεις του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

 1. Brown, R. and Matysiak G.A., (2000), Real Estate Investment: A Capital Market Approach, Financial Times/Prentice Hall (latest edition) (ISBN 0-13- 020063-8)
 2. Brueggeman, W.B. and Fisher D., (2005), Real Estate Finance & Investments, McGraw–Hill/Irwin, (latest edition) (ISBN 007-123821-2)
 3. Corgel, J.B., Smith, H.C. and Ling, D.C., (1998), Real Estate Perspectives, McGraw–Hill/Irwin (latest edition) (ISBN 0-256-15245-4)
 4. Geltner, D.M. and Miller, N.G., (2001), Commercial Real Estate Analysis & Investments, South Western Thomson Learning (latest edition) (ΙSΒΝ 0-324- 136765)
 5. Ling, D.C. and Archer W.R., (2005), Real Estate Principles: A Value Approach, McGraw–Hill/Irwin (latest edition) (ISBN 007-111291-X)
 6. Brealey R and S. Myers (2006), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill International Book Company, (latest edition).

Επιστημονικά Άρθρα

 1. Chatzitsolis and P. Vlamis (2014), “The Boom and Bust of the Greek Housing Market”, Real Estate Issues, Vol. 39, No. 1, pp. 9-17, 2014.
 2. Vlamis (2014), ‘‘Greek Fiscal Crisis and Repercussions for the Property Market’’, forthcoming Journal of Property Investment and Finance, 32, No 1, pp. 21-34, Publisher: Emerald, UK.
 3. Benos, Karagiannis and Vlamis, (2011), ‘‘Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth’’ Journal of Property Investment and Finance, Vol. 29, No 3, pp. 233-250, Publisher: Emerald, UK.
 4. Vlamis and Konstandopoulos (2010), ‘‘Strategic Manamgement of Real Estate Assets for  the  Greek  Municipalities  [in  Greek:  Στρατηγική  Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα], International and European Political Economy, Vol 13, pp. 210-225, Publisher: Papazisis, Greece.
 5. Panagopoulos and Vlamis (2009), ‘‘Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II’’, Journal of Real Estate Literature, Vol. 17, No. 2, pp. 295-310, Publisher: The Journal is the official publication of the American Real Estate Society, USA.
 6. Karousos and Vlamis (2008), ‘‘The Greek Construction Sector: An Overview of Recent Developments’’, Journal of European Real Estate Research, 1, No. 3, pp. 254-266, Publisher: Emerald, UK.
 7. Kalfamanoli and Vlamis (2008), ‘‘The Greek Real Estate Market for the Interested Foreign Investors: Prospects and Problems’’, [in Greek: H Ελληνική Αγορά Ακινήτων για τους Ενδιαφερόμενους Ξένους Επενδυτές: Προοπτικές και Προβλήματα], Journal of International Economy and Politics ‘Agora Without Frontiers’, Vol. 13, No. 3, pp. 194-211, Publisher: Institute of International Economic Relations, Greece.
 8. Vlamis (2007), ‘‘Default Risk of the UK Real Estate Companies: Is there a Macro-economy Effect?’’, Journal of Economic Asymmetries, 4, No. 2, pp. 99-117, Publisher: North Waterloo Academic Press, Canada.
 9. Patel and Vlamis (2006), ‘‘An Empirical Estimation of Default Risk of the UK Real Estate Companies’’, Journal of Real Estate Finance and Economics, 32, No. 1, pp. 21-40, Publisher: Springer, Netherlands