Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων


ΧΡΛΟΓ41-01

Διδάσκων: Σ. Αναγνωστοπούλου
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, που ξεκινούν από την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και το πώς αυτό καταρχάς επηρεάζει την ανάλυση, καθώς και πώς η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σχετίζεται με χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Αναλύονται θέματα λογιστικής ανάλυσης και ποιότητας των κερδών, των βασικών αρχών κατάρτισης προβλεπόμενων λογιστικών καταστάσεων, όπως επίσης πιστωτικής ανάλυσης, ανάλυσης φερεγγυότητας και κερδοφορίας. Παρουσιάζεται και αναλύεται η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών, ως δομικό στοιχείο της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων πραγματοποιείται με συστηματική χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Καλύπτεται η ανάλυση ρευστότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας με τη χρήση αριθμοδεικτών.

Η εν λόγω ύλη αναπτύσσεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards – IFRS).


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  είναι οι ακόλουθες:

–           Επισκόπηση της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: επιχειρησιακή ανάλυση, αντικατοπτρισμός οικονομικών δραστηριοτήτων στις οικονομικές καταστάσεις, εργαλεία ανάλυσης, πιθανά υποδείγματα αποτίμησης, αποτελεσματικότητα της αγοράς.

–           Περιβάλλον παροχής λογιστικής πληροφόρησης, λογιστική δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων και ο ρόλος της στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.

–           Η έννοια του λογιστικού εισοδήματος, λογιστική εύλογης αξίας, εισαγωγή στη λογιστική ανάλυση και στην ποιότητα των κερδών, βαθμός σχετικότητας της λογιστικής πληροφόρησης.

–           Ανάλυση χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, δανειακή χρηματοδότηση, χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού, ενδεχόμενα γεγονότα, ανάλυση ιδίων κεφαλαίων, ανάλυση κυκλοφορούντων και μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού.

–           Μέτρηση και ταξινόμηση λογιστικού εισοδήματος, μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία του αποτελέσματος.

–           Κατάρτιση και ανάλυση της κατάστασης ταμειακών ροών, επιπτώσεις της ανάλυσης των ταμειακών ροών.

–           Προβλήματα με τη χρήση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

–           Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων, συστατικά της απόδοσης επενδεδυμένων κεφαλαίων και ανάλυση κερδοφορίας με χρήση αριθμοδεικτών, απόδοση στοιχείων ενεργητικού, απόδοση ιδίων κεφαλαίων – ανάλυση.

–           Εισαγωγή στην ανάλυση προοπτικών – πρόβλεψη οικονομικών καταστάσεων – εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις.

 

–           Πιστωτική ανάλυση, ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης, ανάλυση και αριθμοδείκτες ρευστότητας, ανάλυση αποθεμάτων, λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων.

–           Ανάλυση φερεγγυότητας, βασικές έννοιες και αριθμοδείκτες φερεγγυότητας, κάλυψη κερδών, ποιότητα κερδών.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

-Alexander/Britton/Jorissen/Hoogendoorn/van Mourik (2017), International Financial Reporting and Analysis, 7th Edition, Cengage Learning.

-Palepu, C.G., Healy, P.M., and Peek, E. (2019). Business Analysis and Valuation – IFRS Edition, 5th Edition, Cengage Learning.

-Stolowy/Ding (2015), Financial Accounting and Reporting – A global perspective, 5th Edition, Cengage Learning.