Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Διδάσκων:

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΛΟΓ41-01 Εξάμηνο Σπουδών: 4ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Επισκόπηση της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: επιχειρησιακή ανάλυση, αντικατοπτρισμός οικονομικών δραστηριοτήτων στις οικονομικές καταστάσεις, εργαλεία ανάλυσης, πιθανά υποδείγματα αποτίμησης, αποτελεσματικότητα της αγοράς.
– Περιβάλλον παροχής λογιστικής πληροφόρησης, λογιστική δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων και ο ρόλος της στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.
– Η έννοια του λογιστικού εισοδήματος, λογιστική εύλογης αξίας, εισαγωγή στη λογιστική ανάλυση και στην ποιότητα των κερδών, βαθμός σχετικότητας της λογιστικής πληροφόρησης.
– Ανάλυση χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, δανειακή χρηματοδότηση, χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού, ενδεχόμενα γεγονότα, ανάλυση ιδίων κεφαλαίων, ανάλυση κυκλοφορούντων και μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού.
– Μέτρηση και ταξινόμηση λογιστικού εισοδήματος, μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία του αποτελέσματος.
– Κατάρτιση και ανάλυση της κατάστασης ταμειακών ροών, επιπτώσεις της ανάλυσης των ταμειακών ροών.
– Προβλήματα με τη χρήση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
– Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων, συστατικά της απόδοσης επενδεδυμένων κεφαλαίων και ανάλυση κερδοφορίας με χρήση αριθμοδεικτών, απόδοση στοιχείων ενεργητικού, απόδοση ιδίων κεφαλαίων – ανάλυση.
– Εισαγωγή στην ανάλυση προοπτικών – πρόβλεψη οικονομικών καταστάσεων – εκτιμώμενες οικονομικές καταστάσεις.

– Πιστωτική ανάλυση, ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης, ανάλυση και αριθμοδείκτες ρευστότητας, ανάλυση αποθεμάτων, λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων.
– Ανάλυση φερεγγυότητας, βασικές έννοιες και αριθμοδείκτες φερεγγυότητας, κάλυψη κερδών, ποιότητα κερδών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, που ξεκινούν από την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και το πώς αυτό καταρχάς επηρεάζει την ανάλυση, καθώς και πώς η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων σχετίζεται με χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Αναλύονται θέματα λογιστικής ανάλυσης και ποιότητας των κερδών, των βασικών αρχών κατάρτισης προβλεπόμενων λογιστικών καταστάσεων, όπως επίσης πιστωτικής ανάλυσης, ανάλυσης φερεγγυότητας και κερδοφορίας. Παρουσιάζεται και αναλύεται η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών, ως δομικό στοιχείο της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων πραγματοποιείται με συστηματική χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Καλύπτεται η ανάλυση ρευστότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας με τη χρήση αριθμοδεικτών.

Η εν λόγω ύλη αναπτύσσεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards – IFRS).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

– Αναλύουν τη ρευστότητα, αποδοτικότητα και δομή των κεφαλαίων μιας επιχείρησης με χρήση σχετικών επιστημονικών εργαλείων, κάνοντας εκτεταμένη χρήση σχετικών αριθμοδεικτών.
– Πραγματοποιούν πιστωτική ανάλυση και να κατανοούν τα βασικά στάδια της λογιστικής ανάλυσης μιας επιχείρησης με χρήση κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων.
– Συνδέουν το επιχειρηματικό και μακροοικονομικό περιβάλλον μιας επιχείρησης με την πραγματοποίηση της ανάλυσης των λογιστικών της καταστάσεων.
– Καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών για απλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, και πραγματοποιούν ανάλυση των καταστάσεων αυτών.
– Κατανοούν τη διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στη διάθεση των επιχειρήσεων σχετικά με την αναγνώριση διαφόρων λογιστικών γεγονότων, και πώς αυτή επιδρά στην ποιότητα των κερδών και ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων.
– Κατανοούν τις βασικές προκλήσεις και δυσκολίες στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων.

Γενικές Ικανότητες

– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση χρηματοοικονομικών δεδομένων και πληροφοριών
– Άσκηση κριτικής σε σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος επιστημονικά θέματα, λήψη σχετικών αποφάσεων
– Ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, αυτόνομη εργασία
– Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, κατανόηση διαφορών εφαρμογής λογιστικών κανόνων σε διεθνές περιβάλλον
– Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον – συνεργασία με επιστήμονες συναφών επιστημονικών πεδίων
– Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Υποχρεωτική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε ασκήσεις, προβλήματα και μελέτες περίπτωσης με χρήση αριθμητικών δεδομένων, και κριτικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαντήσεις σε ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Διαφάνειες και ασκήσεις μαθήματος
– Subramanyam, K.R. (2016). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 11E, McGraw-Hill, ελληνική έκδοση Broken Hill Publishers.
– Rice, A. (2016). Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση – επιμέλεια Καραγιώργος, Θ., Συκιανάκης, Ν., Εκδόσεις Rosili Εμπορική – Εκδοτική ΕΠΕ.

Σχετική βιβλιογραφία:

-Alexander/Britton/Jorissen/Hoogendoorn/van Mourik (2017), International Financial Reporting and Analysis, 7th Edition, Cengage Learning.
-Palepu, C.G., Healy, P.M., and Peek, E. (2019). Business Analysis and Valuation – IFRS Edition, 5th Edition, Cengage Learning.
– Stolowy/Ding (2015), Financial Accounting and Reporting – A global perspective, 5th Edition, Cengage Learning.