Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Διδάσκων: Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΛΟΓ41-01 Εξάμηνο Σπουδών: 4ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι βασικές λογιστικές καταστάσεις των οικονομικών μονάδων με σκοπό τον έλεγχο της τρέχουσας οικονομικής τους θέσης και απόδοσης και την πρόβλεψη της μελλοντικής τους πορείας.

Οι αναλύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί αναδεικνύουν το ποιοτικό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων και παράγουν πρόσθετες και ουσιαστικές πληροφορίες απαραίτητες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και η διδακτέα ύλη τους περιλαμβάνει:

Παρουσίαση των βασικών λογιστικών καταστάσεων των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Χρηματοοικονομικής Θέσης, των Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και των Ταμιακών Ροών

Παρουσίαση των επιπτώσεων επί των λογιστικών καταστάσεων της εφαρμογής του Ιστορικού Κόστους και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αναλυση των επιπτώσεων αυτών επί των βασικών τμημάτων της κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.

Παρουσίαση των τεχνικών ανάλυσης και της συμβολής των αριθμοδεικτών.

Αναλυτική παρουσίαση και καταγραφή αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας με πρακτικές εφαρμογές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία