Χρηματοοικονομική Διοικητική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Χρηματοοικονομική Διοικητική


ΧΡΧΡΗ01-1

Διδάσκων: Δ. Κυριαζής
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη Χρηματοοικονομική Διοικητική (Financial Management) εστιάζοντας στις επενδυτικές αποφάσεις.
Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις :
• Των αρχών της προεξόφλησης ταμειακών ροών και τεχνικών αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων (π.χ. κριτήρια Καθαρής Παρούσας Αξίας, Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, κ.ά) υπό καθεστώς βεβαιότητας των ταμειακών ροών που εφαρμόζονται από τους χρηματοοικονομικούς διευθυντές των σύγχρονων ιδιωτικών επιχειρηματικών οργανισμών.
• Των χαρακτηριστικών των μετοχών και ομολόγων που εκδίδει μια ανώνυμη εισηγμένη εταιρία.
• Των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και της ανάλυσης νεκρού σημείου και λειτουργικής μόχλευσης.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

  • Η επιχείρηση και το περιβάλλον της, και ορόλος του χρηματοοικονομικκού διευθυντή.
  • Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος- Προεξόφληση και Παρούσα Αξία
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας
  • Μετοχές και Ομόλογα
  • Εισαγωγή στη Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης
  • Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break-Even Point Analysis) και Λειτουργικής Μόχλευσης (Operating Leverage Analysis).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Α. Βασική
Brealey, R., Myers, S., Allen, F. (2013). «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», 10η Αμερικανική έκδοση- 1η Ελληνική έκδοση, Εκδ. Utopia, Αθήνα.

Β. Προαιρετική
Damodaran, A. (2014). «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις», 3η Αμερικανική έκδοση- 1η Ελληνική έκδοση, Εκδ. Πασχαλίδη, Λευκωσία, Κύπρος.

Brealey, R., Myers, S. Marcus. A. (2009). “Fundamentals of Corporate Finance”. McGraw Hill International Edition, 6th edition.

Βασιλείου. Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2008). «Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Θεωρία & Πρακτική», Εκδ. Rosili, Αθήνα
– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: